Programy

Ważnym wyzwaniem społeczeństw i państw jest sprostać wymogom nowych czasów, w których dokonują się istotne przemiany technologiczne, społeczne i  kulturowe, gdzie kluczowymi kompetencjami stają się innowacyjność, odwaga i odpowiedzialność, przy zachowaniu umiejętności czerpania z tradycji i dorobku przeszłych pokoleń. Podejmowanie tego wyzwania jest ważnym wyznacznikiem realizacji misji Fundacji Altum.

Działalność Fundacji realizowana jest w różnych obszarach: edukacja szkolna i rozwój indywidualny; nauka, edukacja akademicka; kultura i uczestnictwo w kulturze; wolność gospodarcza, przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój gospodarczy; wolności obywatelskie, tożsamość narodowa, społeczeństwo obywatelskie. Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez m.in.: "(...) 2. prowadzenie prac analitycznych i badawczych dotyczących zagadnień związanych z celami Fundacji, w tym: sporządzanie i publikowanie analiz, ekspertyz i opinii" (§ 7 Statutu).

 

Dotychczas realizowane projekty to między innymi:

 • Ogólnopolski konkurs dla młodzieży z zakresu kreatywności technicznej pod tytułem „Lokomobila” (grant MKiDN). Gala finałowa I edycji konkursu połączona z warsztatami upowszechniania nauki i rozwoju kreatywności odbyła się na Politechnice Poznańskiej w grudniu 2013 (relacje medialne, w tym reportaż TVP) (2013).

 • Promocja projektu informatycznego – portalu e-learningowego, przygotowanego przez licealistów z Poznania oraz organizacja udziału autorów projektu w finale międzynarodowego konkursu w Hiszpanii (wrzesień – listopad 2013).

 • Publiczne debaty w Sali Białej Bazaru Poznańskiego w latach 2013 -2014, na różne tematy, w tym m. im.: na temat obecnej sytuacji demograficznej Polski, z ekspertami z Kancelarii Prezydenta RP, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum im. Adama Smitha, na temat tożsamości Europy i Europejczyków z udziałem polskich deputowanych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: Marka Jurka, Filipa Kaczmarka oraz Dariusza Lipińskiego. Debaty były organizowane we współpracy z 4 innymi NGOsami z terenu Poznania.

 • Wybrane projekty analityczno - badawcze oraz kreowania strategii:

 • „Jarocin Festiwal 2018 – badanie publiczności”. Projekt umożliwił poznanie ocen i oczekiwań uczestników festiwalu – tak istotnych z punktu widzenia zmiany jego formuły. Końcowy raport zawiera analizę porównawczą opinii łącznie 1157 uczestników festiwalu (edycje:18,17,14). Projekt finansowany ze środków Gminy Jarocin.

 • „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości”. W ramach którego przebadano ponad 140 artystów i kadrę zarządzającą artystycznymi instytucjami kultury w Wielkopolsce (Poznań, Gniezno, Kalisz). Był to pionierski projekt, który jako pierwszy w Polsce pokazywał skale problemów zawodowych artystów pracujących w instytucjach kultury związanych z ich postępującym wiekiem. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - 2017 r.

 • „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Badania w województwie wielkopolskim zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sferze edukacji kulturalnej jak i rodziców dzieci i młodzieży do których kierowana jest oferta oraz kadry oświatowej (w projekcie swoje opinie, w różnej formie, zaprezentowało 670 osób). Projekt zwracał uwagę na, często niedoceniany i marginalizowany, prywatny sektor kultury a oddanie głosu jego reprezentantom pozwoliło lepiej go poznać i zrozumieć mechanizmy jego działania. Projekt finansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Obserwatorium kultury” oraz Miasta Poznań, Fundacji Zakłady Kórnickie - 2016-2017 r. [105 000 zł].

 • Udział zespołu badań i analiz Fundacji ALTUM międzynarodowym projekcie dotczącym metodologii badań sektorów kreatywnych. Fundacja Altum realizowała międzynarodowy projekt badawczy (przy współpracy z Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM). Projekt „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe” realizowany przez zespoły z kilku krajów na zlecenie Europejskiej Sieci Przemysłów Kreatywnych / European Creative Business Network - ECBN). Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. Badanie na poziomie europejskim koordynowane było przez European Centre for Creative Economy (ECCE) w Dortmundzie. Nasz zespół badawczy przeprowadził studium przypadku centrum kreatywnego Concordia Design w Poznaniu w kontekście jego oddziaływania na otoczenie i rozprzestrzeniania idei kreatywnych. Zespół Fundacji uczestniczył w ramach tego projektu również w konferencji w Dublinie (15-16.12.2016). Tematem było „Testowanie innowacyjnych metod oceny rozprzestrzeniania kreatywności w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych w Europie”. Spotkanie w Dublinie było okazję do prezentacji wniosków z badań prowadzonych przez poszczególne ekipy oraz do wymiany doświadczeń. Gospodarzem spotkania była Arts Council of Ireland w Dublinie.

 • „Pozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ofercie Poznania: Tożsamość marki instytucji, otoczenie społeczne, rozwój publiczności, kultura organizacyjna”. Projekt wykorzystywał różnorodne narzędzia analityczne i konsultacyjne, w tym: ankieta wśród pracowników, panele dyskusyjno-konsultacyjne w postaci FGI z pracownikami i otoczeniem społecznym/odbiorcami oferty Muzeum (9 paneli), netnografia, badania terenowe - wizyty eksperckie oraz wizyty oparte na metodzie tajemniczego klienta (15 wizyt badawczych). Na zlecenie WMN - 2016 r. 

 • „Miasto obywateli. Badania Rad Osiedli w Poznaniu”. Projekt ten jest przykładem działań Fundacji, która w realizowanych projektach stara się implementować moduły badawcze, aby na podstawie diagnozy społecznej kreować programy aktywizujące różne grupy społeczne. Diagnoza była jednym z elementów szerszego projektu „Miasto obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” pobudzającego mieszańców Poznania do obywatelskiego zaangażowania. Projekt powiązany był z medialną kampanią informacyjno-profrekwencyjną skierowaną do mieszkańców Poznania: „Wybierz się” oraz działaniami wspierającymi kompetencje radnych (asystent rady, szkolenia dla radnych Rad Osiedla, podręcznik: Vademecum poznańskiego radnego osiedlowego. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta). Projekt finansowany ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji" oraz środków Miasta Poznania - 2014-2015 r. – [229 200 zł.]

 • „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”. Istotą projektu było dokonanie diagnozy i ewaluacji inicjatyw społeczno-kulturalnych angażujących do uczestnictwa osoby w wieku 50+. Polem działań objęta została cała Wielkopolska. Badania stały się elementem dyskusji o znaczeniu i roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Projekt został sfinansowany ze środków MKiDN, Gminy Jarocin, Miasta Poznania - 2014 r. [47 300 zł.]