O fundacji

Fundacja ALTUM została powołana w październiku 2012 w Poznaniu. Działalność operacyjną prowadzi od roku 2013. Fundacja stała się obecnie niezależnym centrum analityczno - badawczym, ośrodkiem wymiany poglądów i kreowania strategii rozwoju.

Idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski, jest wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z róznych dziedzin. Naszą misją jest wspieranie rozwoju w kierunku większej podmiotowości, efektywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pełnego wykorzystania potencjału osób i organizacji. Działalność prorozwojowa, którą promuje, inicjuje i wdraża Fundacja, ma przyczyniać się do podnoszenia jakości życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w oparciu o uniwersalne wartości i etykę osadzoną w tradycji filozofii klasycznej i kultury chrześcijańskiej.

Działalność Fundacji ALTUM realizowana jest w różnych obszarach:

Głównym profilem Fundacji ALTUM jest działaność o charakterze społecznego think tanku. Działania badawczo-analityczne Fundacji dotyczyły do tej pory w szczególności sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz sfery partycypacji społecznej. Fundacja  prowadzi swoją działalność realizując zadania o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym a także międzynarodowym.

Szczegółowy zakres działaności Fundacji ALTUM znajdziecie państwo w wyciągu ze statutu:

STATUT ALTUM_wyciag cele.pdf

 

 

ZESPÓŁ FUNDACJI:

Sławomir Malewski  - socjolog, doradca biznesowy. Ma kilkunastoletnie doświadczenia zarządzania i doradztwa w firmach, instytucjach kultury oraz w NGOs. Realizował m. in. projekty badawcze i konsultingowe dotyczące strategii rozwoju Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. We współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM zrealizował cykl seminariów poświęconych prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej dla kilkudziesięciu instytucji kultury z Wielkopolski, w ramach projektu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą: „Budzik kulturalny", w którym kadrę wykładową i i doradczą stanowiło 23 specjalistów różnych dziedzin z kraju i zagranicy. Inicjator i współautor scenariuszy projektów badawczych i narzędzi badawczych fundacji. Kierowana przez niego Fundacja brała udział jako jedyny polski podmiot w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach: Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (ECBN w Rotterdamie). Z jego inicjatywy Fundacja zrealizowała dwuletni projekt (finansowany z funduszy EOG,) „Miasto Obywateli”. Od 2018 członek zarządu Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. W kadencji 2016-2020 członek rady Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ekspert NIW-CRSO. W Fundacji ALTUM jest ekspertem oraz pełni funkcję prezesa zarządu.

Michał Mękarski, socjolog, ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynator i realizator projektów badawczych w Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM i Fundacji ALTUM, trener szkoleń dla kadry kultury w ramach projektów: „Instytucje kultury w XXI wieku”, „Biblioteka pomysłów 2012” oraz „Budzik kulturalny”. Współpracował przy Programie rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020. Autor i współautor artykułów w publikacjach naukowych polskich i zagranicznych (27 publikacji). Współredaktor tomu „Studia Kulturoznawcze” nr 2(4), „Senior i kultura”, wyd. WNS UAM, 2013. Badacz kultury i autor raportów w projektach badawczych m.in. dla instytucji kultury, MKiDN, NCK, samorządów (m.in. Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Słupska, Jarocina) i instytucji (m.in. Muzeum w Jarocinie, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Dom Kultury w Rawiczu). Zrealizował 23 projekty badawcze i konsultacyjne z zakresu polityki kulturalnej, społecznej i miejskiej. Ekspert NIW-CRSO. W  Fundacji ALTUM jest koordynatorem projektów analityczno - badawczych.

Dr Marcin Poprawski - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM, pracownik Instytutu Kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu, współtwórca i koordynator centrum badawczego Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doktor nauk humanistycznych, muzykolog, obył staż w Centre for Cultural Policy Studies na Uniwersytecie Warwick (2012) oraz w ramach projektu „Teaching Cultural Policies” na uniwersytecie CEU w Budapeszcie (2008); menedżer instytucji i organizacji kulturalnych, koordynator zespołów badawczych w obszarze zarządzania w kulturze i polityki kulturalnej, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji, autor i redaktor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania, estetyki, ekspert Związku Miast Polskich. W latach 2013-2017 wiceprezes ENCATC (w Brukseli) www.encatc.org), największej międzynarodowej sieci instytucji edukacyjnych i badawczych w dziedzinie zarządzania w kulturze i polityk kulturalnych; ekspert w międzynarodowych konsorcjach badawczych: Engage Audiences (studium dla Komisji Europejskiej, Fondazione Fitzcarraldo w Turynie), Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (ECBN w Rotterdamie), Connect Audiences (Uniwersytet Deusto w Bilbao), Innovative Cultural Policy for Moldova (Fundusz Wyszehradzki); w roku 2016 w jury europejskiej nagrody innowacyjnej NICE Award (sektory kreatywne); gościnny wykładowca uczelni artystycznych: DAMU w Pradze, JAMU w Brnie, VSMU w Bratysławie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Koordynator programu studiów podyplomowych „Rozwój publiczności”, realizowanych przez UAM przy współpracy z Miastem Warszawa oraz Miastem Poznań w ramach międzynarodowego konsorcjum Connecting Audiences (Erasmus+ Knowledge Alliances). Marcin Poprawski był współzałożycielem i do roku 2014 dyrektorem międzynarodowego festiwalu muzycznego Akademia Gitary. Jest członkiem Rady Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz międzynarodowej rady Kalejdoskop East – West Art Platform w brytyjskim Coventry. Jest ekspertem w Fundacji ALTUM oraz NU Foundation. 

Dr Marek Chojnacki - kulturoznawca (UAM), reżyser (PWST) i dr socjologii. Wykładowca uniwersytecki, etatowy pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się problematyką twórczości w różnych obszarach życia społecznego, w sztuce, nauce i gospodarce. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu sztuki reklamy, promocji miast i metod pracy zespołowej oraz autorskie szkolenia z zakresu procesów twórczych w branżach biznesowych i kreatywnych. Współtworzy ogólnopolskie kampanie reklamowe i społeczne. Specjalizuje się w roli mentora, był opiekunem artystycznym debiutów scenopisarskich w Laboratorium Scenariuszowym (Warszawa), ekspertem PISF (komisja filmów fabularnych 2009). Jest ekspertem w Fundacji ALTUM.

Dr hab. Anna Weronika Brzezińska - etnolożka i antropolożka kultury, profesor nadzw. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na UAM w Poznaniu. Absolwentka podyplomowych studiów z marketingu kultury w UW i NCK. Związana z Instytutem im. Oskara Kolberga oraz Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (w Zarządzie Głównym). Z ramienia PTL współorganizowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa dwie edycje warsztatów dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury dot. Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Członkini rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka programu „Kolberg 2014 – Promesa Ministra KiDN”. Członkini redakcji czasopism: „Łódzkie Studia Etnograficzne”, „Przegląd Wielkopolski” oraz „Kwartalnik kultura wsi”. Redaktor naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych. Współtwórczyni i redaktorka Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty.  W roku 2014 stypendystka MKiDN na realizację projektu „Portret własny wielkopolskich twórców ludowych”. Popularyzatorka wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i badaczka terenowa. Współpracowniczka Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Jest ekspertką w Fundacji ALTUM.

Piotr Firych - specjalista ds. mediów i komunikacji, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, magister studiów międzynarodowych w obszarze komunikacji marketingowej oraz studiów latynoamerykańskich na Aalborg University w Danii, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Łódzkim; współautor szeregu opracowań badawczych i strategicznych z obszaru kultury i komunikacji; od 2013 roku współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM; gościnny wykładowca na Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie (prowadzi zajęcia z zakresu strategii komunikacyjnych i nowych mediów); w latach 2013-2015 rzecznik prasowy festiwalu Akademia Gitary; pracował dla Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie; stypendysta programu Santander Universidades (2017 rok). Jest ekspertem w Fundacji ALTUM.

Roksana Kędzierska - absolwentkakulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2013 roku współpracuje z Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Brała udział w projekcie badawczym Poznańska Mapa Kultury. Aktualnie pracuje przy realizacji dwóch projektów finansowanych przez MKiDN: "Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej " oraz "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych". Pracuje w zespołach badawczych Fundacji ALTUM.

Klaudia Zielińska - absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i absolwentka wzornictwa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W 2013 roku rozpoczęła współpracę z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM. Brała udział w projekcie badawczym Poznańska Mapa Kultury. Obecnie zaangażowana w realizację projektów : "Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej " oraz "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych". Pracuje w zespołach badawczych Fundacji ALTUM.

Dr hab. Lech Bałaban - altowiolista, doktor habilitowany sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, adiunkt Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 25 lat związany z Orkiestrą Kameralną AMADEUS Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, w której jest koncertmistrzem. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Altowiolowego. Jako członek zespołów Wieniawski Kwartet i Kwartet Rodzinny Bałabanów i również jako solista bierze udział w wielu liczących się festiwalach muzycznych. Koncertował w wielu krajach Europy oraz w Japonii i na Tajwanie. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Prawykonywał wiele utworów muzyki współczesnej, w tym utwory jemu dedykowane. Wychował kilku laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. 

Dr Piotr Paweł Drozdowicz – polski artysta malarz; doktor sztuki; nauczyciel akademicki w Politechnice Poznańskiej (Wydział Architektury, Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych); członek ZPAP. Absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa ściennego. W latach 1998-1999, jako stypendysta Ministra Kultury i Sztuki a także Rządu Francuskiego odbył staż artystyczny w l'Ecole des Beaux-Arts de Rennes we Francji. Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą oraz malarstwem ściennym, specjalizując się w technikach al fresco, al secco, sgraffito, a także technice Keim A. Swoje prace wystawiał między innymi w Polsce i we Francji. 

Beata Łuczak - absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium w zakresie Mmarketingu, business english i zarządzania jakością. Stypendystka europejskiego programu TEMPUS. Od 12 lat wspiera firmy w ich rozwoju jako auditor wiodący ISO 9001 i auditor trener w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland. Konsultant, menedżer jakości, Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ w ZUM Sp. z o.o., Była wykładowcą Studium Podyplomowego Zarządzanie jakością na WSB w Poznaniu oraz podczas konferencji  Annual Audit Division Conference w Reno, Nevada, USA w  2011 r. Jest autorką 40 artykułów  w czasopismach Problemy Jakości Zarządzanie jakością Jakość Biuletyn. Jakości i w Poradniku dla przedsiębiorstw w zakresie normy ISO serii (Verlag Dashhofer). 

Grzegorz Filipiak - absolwent fizyki UAM. Przedsiębiorca, od 25 lat prowadzi własną działalność gospodarczą  w zakresie handlu i usług w sektorze naukowym i medycznym. Zaangażowany w rozwój sektora NGO i działania na rzecz propagowania idei wolontariatu społecznego.