O fundacji

Fundacja ALTUM została powołana w październiku 2012 w Poznaniu.

Idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski, jest wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z róznych dziedzin. Naszą misją jest wspieranie rozwoju w kierunku większej podmiotowości, efektywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pełnego wykorzystania potencjału osób i organizacji. Działalność prorozwojowa, którą promuje, inicjuje i wdraża Fundacja, ma przyczyniać się do podnoszenia jakości życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i gospodarczego, w oparciu o uniwersalne wartości i etykę osadzoną w tradycji filozofii klasycznej i kultury chrześcijańskiej.

Działalność Fundacji ALTUM realizowana jest w różnych obszarach:

Szczegółowy zakres planowanych działań Fundacji ALTUM znajdziecie państwo w wyciągu ze statutu:

STATUT ALTUM_wyciag cele.pdf

 

 

ZESPÓŁ FUNDACJI:

Sławomir Malewski - Absolwent socjologii UAM. Ma kilkunastoletnie doświadczenia biznesowe zarządzania i doradztwa w firmach branży marketingowo – medialnej oraz w organizacjach pozarządowych w sferze edukacji i społeczno – kulturalnej. Coach i konsultant - wdraża programy rozwoju organizacji oparte na koncepcji zarządzania poprzez misję, cele i wartości. We współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM zrealizował cykl seminariów poświęconych prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, w ramach projektu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą: „Budzik kulturalny". W fundacji pełni funkcję prezesa zarządu.

Paweł Geisler – Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Podyplomowego Studium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także seminarium menedżerskie z dziedziny „Przedsiębiorstwo i rynek” w Carl Duisburg Gesellschaft e.V. w Kilonii. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zarządzał firmami z obszarów przemysłu, handlu i usług. W fundacji zajmuje się sprawami administracyjnymi i zarządzaniem projektami.

Dr Marcin Poprawski jest adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtwórcą i koordynatorem centrum badawczego Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Od 2006 roku jest wykładowcą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doktor nauk humanistycznych, muzykolog (absolwent Wydziału Historycznego UAM), menedżer instytucji i projektów kulturalnych, koordynator zespołów badawczych w obszarze zarządzania w kulturze i polityki kulturalnej, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji, autor i redaktor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania, estetyki, ekspert Związku Miast Polskich, członek Zespołu d.s. Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury. Od 2013 jest wiceprezesem ENCATC, zlokalizowanej w Brukseli największej międzynarodowej sieci instytucji edukacyjnych i badawczych w dziedzinie zarządzania w kulturze i polityk kulturalnych (www.encatc.org). Współpracuje z Fundacją Altum w projektach badawczych.

Dr Marek Chojnacki Kulturoznawca (UAM), reżyser (PWST) i doktor socjologii. Jest wykładowcą uniwersyteckim, etatowym pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się problematyką twórczości w różnych obszarach życia społecznego, w sztuce, nauce i gospodarce. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu sztuki reklamy, promocji miast i metod pracy zespołowej.  Współtworzy ogólnopolskie kampanie reklamowe i społeczne. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu procesów twórczych w branżach biznesowych i kreatywnych. Specjalizuje się w roli mentora, był opiekunem artystycznym debiutów scenopisarskich w Laboratorium Scenariuszowym (Warszawa), ekspertem PISF (komisja filmów fabularnych 2009). Z uwagi na trafność doboru technik i metod prowadzenia zajęć warsztatowych bywa zapraszany do różnych  środowisk, dzięki czemu charakteryzuje się dużą rozpiętością  doświadczeń związanych z rolami zawodowymi , znajomością szans rozwoju firm i ludzi. Odpoczywa słuchając muzyki okresu klasycyzmu, energetyzuje się  pisząc scenariusze i opowiadania. W Fundacji ALTUM animuje zespół kreujący nowe projekty z różnych obszarów.

Grzegorz Filipiak - Absolwent fizyki UAM. Przedsiębiorca, od 25 lat prowadzi własną działalność gospodarczą  w zakresie handlu i usług w sektorze naukowym i medycznym. Zaangażowany w rozwój sektora NGO i działania na rzecz propagowania idei wolontariatu społecznego. W fundacji odpowiada za fundraising i organizację wolontariatu.

Michał Mękarski, socjolog, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynator projektów badawczych w Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, trener szkoleń w ramach projektów „Instytucje kultury w XXI wieku” oraz „Budzik kulturalny”. Autor i współautor artykułów w publikacjach naukowych. Realizator i autor raportów w projektach badawczych m.in. dla MKiDN, NCK, samorządów. Specjalizuje się w analizie statystycznej oraz opracowywaniu narzędzi i dyspozycji badawczych do badań ilościowych i jakościowych. W fundacji zajmuje się projektami badawczymi.

Dr Piotr Paweł Drozdowicz – polski artysta malarz; doktor sztuki; nauczyciel akademicki w Politechnice Poznańskiej (Wydział Architektury, Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych); członek ZPAP. Absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa ściennego. W latach 1998-1999, jako stypendysta Ministra Kultury i Sztuki a także Rządu Francuskiego odbył staż artystyczny w l'Ecole des Beaux-Arts de Rennes we Francji. Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą oraz malarstwem ściennym, specjalizując się w technikach al fresco, al secco, sgraffito, a także technice Keim A. Swoje prace wystawiał między innymi w Polsce i we Francji. W fundacji zajmuje się kreowaniem i realizacją projektów z dziedziny sztuki.

Beata Łuczak - Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium w zakresie Mmarketingu, business english i zarządzania jakością. Stypendystka europejskiego programu TEMPUS. Od 12 lat wspiera firmy w ich rozwoju jako auditor wiodący ISO 9001 i auditor trener w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland. Konsultant, menedżer jakości, Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ w ZUM Sp. z o.o., Była wykładowcą Studium Podyplomowego Zarządzanie jakością na WSB w Poznaniu oraz podczas konferencji  Annual Audit Division Conference w Reno, Nevada, USA w  2011 r. Jest autorką 40 artykułów  w czasopismach Problemy Jakości Zarządzanie jakością Jakość Biuletyn. Jakości i w Poradniku dla przedsiębiorstw w zakresie normy ISO serii (Verlag Dashhofer). Obecnie ekspert w dziedzinie ISO 9001 projektu Laboratorium Polska.

Dr hab. Lech Bałaban - altowiolista, doktor habilitowany sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, adiunkt Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 25 lat związany z Orkiestrą Kameralną AMADEUS Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, w której jest koncertmistrzem. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Altowiolowego. Jako członek zespołów Wieniawski Kwartet i Kwartet Rodzinny Bałabanów i również jako solista bierze udział w wielu liczących się festiwalach muzycznych. Koncertował w wielu krajach Europy oraz w Japonii i na Tajwanie. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Prawykonywał wiele utworów muzyki współczesnej, w tym utwory jemu dedykowane. Wychował kilku laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. W fundacji zajmuje się kreowaniem projektów.

Roksana Kędzierska - studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2013 roku współpracuje z Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Brała udział w projekcie badawczym Poznańska Mapa Kultury. Aktualnie pracuje przy realizacji dwóch projektów finansowanych przez MKiDN: "Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej " oraz "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych".

Klaudia Zielińska - studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i absolwentka wzornictwa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W 2013 roku rozpoczęła współpracę z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM. Brała udział w projekcie badawczym Poznańska Mapa Kultury. Obecnie zaangażowana w realizację projektów : "Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej " oraz "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych".