Idea i cele I Kongresu Kształcenia Dualnego

6 grudnia 2022

Narodowe Forum Doradztwa Kariery – organizator główny kongresu oraz Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych – partner organizacyjny kongresu zapraszają 08.12.2022 r. do auli Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na I Kongres Kształcenia Dualnego.

Kongresowa strona www: http://kongresnfdk.pl/#home

IDEA KONGRESU

Kongres Kształcenia Dualnego to pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem jest debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy. W przekonaniu Organizatorów Kongresu taka debata jest niezbędna i powinna być zorientowana na kreowanie spójnej strategii rozwoju tej formy edukacji zawodowej w Polsce. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na narastające problemy z brakiem profesjonalnych kadr w polskiej gospodarce.

TEMAT I CEL PIERWSZEJ EDYCJI KONGRESU

Tematem wiodącym tegorocznej, I edycji Kongresu jest: Dialog i współdziałanie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego w Polsce. CELEM KONGRESU jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że podjęcie i prowadzenie dialogu, może zaowocować efektywnym działaniem na rzecz upowszechniania, promocji i rozwoju polskiego modelu kształcenia dualnego. Rozwój ten może i powinien czerpać z doświadczeń innych rozwiniętych gospodarczo państw, szczególnie Europy Zachodniej, ale powinien być także dostosowany do polskich uwarunkowań. Stabilność i możliwości rozwoju gospodarki polskiej, ale także wzrostu kapitału społecznego, zależą w dużej mierze od możliwości rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, w tym rzemiosła. To w tym sektorze, działają firmy tzw. gospodarki kreatywnej. To również w tym sektorze jest duży potencjał upowszechniania innowacyjności.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

 1. Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?
 2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
 3. Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
 4. Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
 5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
 6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
 7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.
5 grudnia 2022

Druga, tegoroczna edycja konferencji w smart formacie FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM odbyła się dziś w Politechnice Poznańskiej.

Tytuł tej edycji konferencji, to : Transport ukierunkowany na innowacje.

Gospodarzem i współorganizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej (https://wilit.put.poznan.pl)

Agenda dzisiejszego wydarzenia:

 • Otwarcie konferencji / Dziekan WILiT / IAS ALTUM
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilności / Instytut Transportu PP
 • Działalność B+R+I w branży transportowej. Prezentacje firm: FPS H. CEGIELSKI, Faiveley Transport Polska (WABTEC Group ), TASKOPROJEKT S.A. (SHK Holding)
 • Sektor B+R generowanie innowacji / IAS ALTUM
 • Panel dyskusyjny o transporcie przyszłości / IAS ALTUM
 • Quiz z nagrodami dla uczestników: innowacje, technologie, B+R w transporcie

Konferencję otworzyli dziekan wydziału: prof. dr hab. inż. Jacka Pielecha oraz prezes zarządu Fundacji ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych: Sławomir Malewski.

Prezentację znakomicie wprowadzającą w tematykę konferencji przedstawił dr inż. Marcin Kiciński, z Zakładu Systemów Transportowych w Instytucie Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Publiczność dzisiejszej konferencji stanowili młodzi ludzie studiujący na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Mieli oni okazję poznać jedne z wiodących na polskim rynku firm dostarczających rozwiązania dla transportu szynowego.

Podczas konferencji jako liderzy innowacyjnych rozwiązań w branży transportu szynowego (na potrzeby kolejnictwa i mobilności miejskiej) zaprezentowały się trzy firmy:

CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.

To firma z tradycją oraz bogatym doświadczeniem w zakresie konstruowania, produkcji i napraw pojazdów szynowych. Oferowane przez nią produkty są odpowiedzią na potrzeby przewoźników w zakresie nowoczesnych pojazdów,  poruszających się po wszystkich szlakach kolejowych. Tabor produkowany w firmie charakteryzuje niski koszt eksploatacji, troska o środowisko naturalne oraz dbałość wysoki komfort podróży dla pasażerów. Firma należy obecnie do Grupy ARP SA.

FAIVELEY TRANSPORT

Faiveley Transport (od 2016 r. w grupie Wabtec Corporation) wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne w branży pojazdów szynowych, będąc grupą przemysłową silnie zorientowaną na kompleksową obsługę klienta. Inspiracje czerpie ze swoich doświadczeń zdobytych dzięki obecności na światowych rynkach. Faiveley Transport oferuje standardowe, a także dedykowane linie rozwiązań zgodnych ze specyficznymi wymogami klientów. Systemy Faiveley Transport, projektowane i udoskonalane w oparciu o fundamentalne zasady, takie jak bezpieczeństwo i niezawodność, spełniają kluczowe funkcje w pojazdach szynowych.

TASKOPROJEKT S.A.

Taskoprojekt to firma inżyniersko – produkcyjna z ponad 50-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk i linii zrobotyzowanych. Taskoprojekt świadczy kompleksowe usługi dla przemysłu taboru szynowego, autobusowego i samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz maszyn rolniczych. Firma podejmuje się dostawy nietypowych urządzeń, przyrządów i stanowisk zrobotyzowanych.

Program konferencji i poszczególnych prezentacji dotyczył przede wszystkim innowacji w branży oraz prowadzeniu przez firmy prac badawczo rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami, mającymi dawać odpowiedź na wyzwania niedalekiej przyszłości w zakresie mobilności i transportu. W dyskusji podczas konferencji nie zabrakło także ważnego wątku jakim są kadry dla firm z branży. Przedstawiciele firm prezentowali swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników, w tym przede wszsystkim wobec absolwentów uczelni technicznych.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarza miejsca: prof. dr hab. inż. Jacka Pielechy – dziekana wydziału WILIT PP. Podziękowania także kierujemy do dra inż. Mateusza Nowaka, pracownika WILIT i eksperta Fundacji ALTUM oraz dra inż. Marcina Kicińskiego.

Dziękujemy firmom, które zaprezentowały się podczas konferencji, jak również organizacjom, które przyjęły nasze zaproszenie do objęcia patronatu nad konferencją: Polskiemu Towarzystwu Naukowemu Silników Spalinowych oraz Stowarzyszeniu Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Patronat medialny nad konferencją przyjęły: Combustion Engines oraz Rail Vehicles / Pojazdy Szynowe

Konferencje w smart formacie FUTU BUSINESS BY ALTUM mają charakter akademicko – biznesowy, poprzez który chcemy zbliżać obszar nauki i prac badawczo – rozwojowych realizowany przez uczenie, z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży.

Nasze konferencje są także znakomitą okazją do spotkania studentów z poszczególnych kierunków z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Mamy także silne przekonanie, że takie spotkania mogą inspirować do współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, w różnorodnych aspektach, takich jak:

 • generowanie kolejnych prac badawczych i badawczo-rozwojowych na uczeni;
 • zamawianie przez przedsiębiorstwa prac dyplomowych i doktorskich;
 • kreowanie programów stażowych dla studentów;
 • lepszego przygotowywania miejsc pracy dla absolwentów uczelni;
 • inspirowania do tworzenia zespołów projektowych i  startupów kreujących innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw.

Każda konferencja składa się z kilku stałych elementów: prezentacji innowacyjnych rozwiązań branżowych, nowości technologicznych, prezentacji przedsiębiorstw biorących udział, otwartej dyskusji uczestników konferencji ora quizu wiedzy dla uczestniczących studentów.

14 listopada 2022

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii. W ramach cyklu trzech spotkań mieliśmy szansę na przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom publiczność miała okazję zapoznać się z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki. Szczególne podziękowania kierujemy do Patronów i Partnerów naszego wydarzenia.

Wykład: Muzyka w klasztorach klarysek ze Starego Sącza i Krakowa XIII-XIV wiek.
Prelegentki: dr Angela Dettling – kustosz Muzeum Aargau oraz dr Agnieszka Budzińska- Bennett – muzykolog, dyrektor artystyczna zespołu Peregrina

Czas i miejsce: Königsfelden, Windisch, kanton Aargau 27 sierpnia 2022 r., godz. 18:15

Partnerami wydarzenia było Muzeum Aargau, oddział Königsfelden

Publiczność zgromadziła ok. 60 osób, byli to głównie Szwajcarzy. Wykład odbył się w języku niemieckim. Nie było potrzeby tłumaczenia go na język polski. Streszczenie wykładu w obu językach znalazło się w bookletach festiwalowych dostępnych bezpłatnie dla uczestników.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o dostępność miejsca, w którym realizowany był Festiwal. Kompleks klasztorny posiada duży parking z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojazd komunikacją miejską jest również wygodny dla osób z ograniczoną mobilnością. Kościół klasztorny, w którym odbywał się koncert i wykład ma wygodne i wystarczająco szerokie wejście, gdzie pomimo niewielkiej różnicy poziomów została ustawiona pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem. Dodatkowe ułatwienia zostały przygotowane dla osób niesłyszących – wśród obsługi muzeum były osoby posługujące się językiem migowym. Przejścia pomiędzy krzesłami uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych. Nie było ograniczeń z wprowadzeniem psa przewodnika.  Pomieszczenia sanitarne, w tym również toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się poza budynkiem kościoła, ok. 10 m. od wyjścia. Drogi i wyjścia ewakuacyjne: Kościół ma jedno głównie wejście w ścianie zachodniej. Na tej samej ścianie znajduje się jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne. Dodatkowe umieszczone jest w ścianie północnej, koło prezbiterium kościoła. 

Kolejnym elementem wydarzenia był Koncert Małopolska – Filia Praeclara – muzyka z XIII i XIV wiecznych klasztorów polskich klarysek, 

Wykonawcy: ensemble Peregrina, Bazylea pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett

Czas i miejsce: Königsfelden, Windisch, kanton Aargau 27 sierpnia 2022 r., godz. 19:15

Partner: Muzeum Aargau, oddział Königsfelden

Publiczność: ok. 90 osób, głównie Szwajcarzy. Dla uczestników spotkania były przygotowane foldery z tłumaczeniami tekstów śpiewanych utworów na język polski i niemiecki. 

Dziękujemy za wsparcie w zakresie promocji inicjatywy – informacje o wydarzeniach znalazły się na: Stronie Muzeum Aargau, Grupie Kulturalni w Szwajcarii, Fanpage: Blogu Mikroopowieści nie tylko ze Szwajcarii, Crescendo klasyka na Podkarpaciu, Polskiej Ambasady w Bernie, Pieśń Naszych Korzeni, Forum Alte Musik in der Schweiz, Blog Szwajcarskie Blabliblu, partner Festiwalu, przeprowadził wywiad z założycielką zespołu Peregrina. 

Relacje ze spotkań znalazły się na stronie Towarzystwo Rapperswilskie oraz Polska Ambasada w Bernie.

Kolejna część wydarzenia to Wykład „Sacer Nidus, o spotkaniu i jego konsekwencjach, Ottona III, Bolesława Chrobrego i św. Wojciecha”.

Czas i miejsce: wykład odbył się on-line 3 listopada, o godz. 18:00 w formie webinarium o ostatecznym tytule „Polityczne, kulturalne i ekonomiczne znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. 

Dzięki współpracy z Polską Ambasadą w Bernie wykład był emitowany na żywo z rezydencji Ambasador Rzeczpospolitej Iwony Kozłowskiej i na kanałach social media ambasady: Facebooku i YouTube.

W spotkaniu udział wzięły:

Elżbieta Cherezińska – teatrolog, autorka bestsellerowych powieści historycznych. 

Dr Agnieszka Budzińska-Bennett – muzykolog, śpiewaczka, multiinstrumentalistka, założycielka zespołu Peregrina

Moderację prowadziła Marzena Mikosz, archeolog.

W dniu spotkania obejrzało je 160 widzów, jednak dzięki zapisom w mediach takich jak Facebook i YouTube prelekcja nadal cieszy się dużą oglądalnością.

Nagranie z wykładu nadal jest dostępne w sieci:

Link Facebook

Promocja:

Informacje o webinarium były wysyłane mailowo do Polonii przez konsulat Polski w Bernie, do dyrektorów szkół polonijnych na terenie Szwajcarii, znalazły się również na popularnych grupach i blogach polonijnych:

Szwajcarskie BlaBliBlu

Kulturalni w Szwajcarii

Polacy w Szwajcarii

Fanpage Elżbiety Cherezińskiej

Koncert Wielkopolska Sacer Nidus – Święte Gniazdo, pieśni o Bolesławie Chrobrym i św. Wojciechu w wykonaniu Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett kończył cykl wydarzeń Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii.

Odbył się 13 listopada 2022 r., godz. 13:45, kościół Herz Jesu w Zurychu Wiedikonie

Partnerem spotrkania była Polska Misja Katolicka w Zurychu

Publiczność zgromadziła ok. 160 osób, głównie Polonia. Dla uczestników spotkania były przygotowane booklety z tłumaczeniami tekstów śpiewanych utworów na język polski i niemiecki. 

Dostępność i drogi ewakuacyjne: Koncert odbył się w Kościele, do którego prowadzi wygodny podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Umieszczony w drzwiach mechanizm automatycznego otwierania drzwi ułatwiał wejście do środka osobą z ograniczoną mobilnością. Dodatkowym ułatwieniem były szerokie przejścia pomiędzy ławkami.  Brak ograniczeń dla osób niewidomych.

Koncert do 3 listopada był promowany wspólnie z webinarium, a po 3 listopada samodzielnie, dzięki takiemu działaniu wydarzenie osiągnęło większą liczbę odbiorców.

Głównym kanałem promocji były listy mailingowe: 

Polskiego Konsulatu w Bernie

Polskiej Misji Katolickiej

Własne zespołu Peregrina i producenta Festiwalu

Informacje i zaproszenie na koncert pojawiły się:

podczas webinarium

na imiennych zaproszeniach wysyłanych przez Ambasadę RP do przedstawicieli Polonii z okazji 11 listopada. 

Na portalu Kulturalni w Szwajcarii

Na Blogu Szwajcarskie BlaBliBlu

Fanpage ensemble Peregrina

Realizacja Festiwalu Piastowskiego 2022 znacząco przyczyniła się do przypomnienia o polskiej historii i kulturze, była wyrazem dbałości o budowanie dumy narodowej, budowanie dobrego wizerunku Polski oraz polonii za granicą. Dzięki wskazanym działaniom budowana jest tożsamość narodowa, przywiązanie do polskości środowiska polonijnego, chęć dzielenia się kulturą i tradycją z otoczeniem, pielęgnowanie polskich wartości. Wydarzenie dało możliwość nauki historii przez muzykę, przeżycie „muzycznej podróży w czasie” do najstarszych dziejów Polski i jej najważniejszych regionów, prezentację najstarszych polskie zabytków muzycznych w interpretacji międzynarodowego zespołu. Istotnym elementem przy organizacji przedsięwzięcia było budowanie relacji międzynarodowych, wzmacnianie polskiego „soft power”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

14 listopada 2022

Prezentujemy raport z naszego projektu badawczego zatytułowanego: „Inwestor Odpowiedzialny Społecznie”

Inwestor Odpowiedzialny Społecznie 2022_RAPORT_Fundacja ALTUM_Fundacja VEOLIA

Inspiracją do realizacji projektu badawczego, z którego raport niniejszym Państwu prezentujemy, była jedna z koncepcji wypracowanych w 2020 roku w ramach programu Szkoły Liderów Miasta Poznania. Podczas finału tego programu przedstawiono zbiór dziewięciu koncepcji wprowadzenia zmiany w mieście Poznaniu. Całość tego zbioru znalazła się w publikacji „Miejskie Modele Współpracy Międzysektorowej” wydanej przez Fundację Szkoła Liderów w 2020 r. Zespoły, które przygotowały koncepcje, to uczestnicy i uczestniczki programu Szkoła Liderów Miasta Poznania, wśród autorów są przedsiębiorcy, urzędnicy, społecznicy, aktywiści, radni miejscy i osiedlowi, których możemy określić mianem liderów reprezentatywnych dla społeczności, w której pozostają aktywni i którą na co dzień starają się zmieniać.

Projekty wypracowane w ramach programu są odzwierciedleniem idei Szkoły Liderów Miast, której podstawą jest współpraca, na rzecz miasta, osób reprezentujących różne sektory. Idei, którą realizowano także na poziomie organizacji projektu łącząc potencjał sektora pozarządowego (Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji VEOLIA Polska), biznesu (VEOLII Energii Poznań) oraz samorządu i władzy lokalnej (Urzędu Miasta Poznania).

W zbiorze tym na pierwszym miejscu znalazła się koncepcja pt. „Inwestor Społecznie Odpowiedzialny” opracowana przez zespół, w składzie: Monika Lisiecka, Marta Nowak, Katja Lozina, Piotr Szulc i Szymon Pawelczyk. Koncepcja ta została dostrzeżona i wyróżniona przez Zarząd Fundacji VEOLIA Polska i Zarząd VEOLII Energii Poznań. To właśnie ta koncepcja stała się przyczynkiem do projektu badawczego.

Dziękujemy Fundacji VEOLIA Polska, za wsparcie finansowe naszego projektu badawczego.

 

4 listopada 2022

Druga odsłona Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii, którego organizatorem jest Fundacja ALTUM już za nami, ale materiał filmowy z wczorajszego wydarzenia jest nadal dostępny, na kanale YT Ambasady RP w Konfederacji Szwajcarskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=DNGgg0zKNcA

Wczoraj wieczorem Marzena Mikosz poprowadziła niezwykle interesującą dyskusję na temat jednego z kluczowych dla dziejów Polski, ale wpływającego także na kształtowania się losów całej średniowiecznej Europy, wydarzenia, jakim był Zjazd Gnieźnieński. Na temat tego jakie było kulturalne, polityczne i ekonomiczne znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego, dyskusję podjęły: Elżbieta Cherezińska i dr Agnieszka Budzińska-Bennett oraz Marzena Mikosz – prowadząca spotkanie wprost z rezydencji polskiej ambasador w Szwajcarii.

Całe wydarzenie dzięki uprzejmości ambasady i osobiście JE Pani Ambasador Iwony Kozłowskiej, która objęła cały nasz projekt festiwalowy swoim patronatem, było transmitowane m. in. w kanałach internetowych ambasady.

Dziękujemy Pani Ambasador oraz uczestniczkom niezwykle ciekawej rozmowy: Elżbiecie Cherezińskiej i dr Agnieszce Budzińskiej-Bennett oraz Marzenie Mikosz, moderującej dyskusję.

Przed nami trzecia odsłona naszego Festiwalu – już 13 listopada w Zurychu – szczegóły prezentujemy w osobnych informacjach.

Projekt „Festiwal Piastowski w Szwajcarii” finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

3 listopada 2022

13 listopada 2022 w Kościele Herz Jesu, Aemtlerstrasse 41, Zurych Wiedikon o godzinie 13:35 rozpocznie się Koncert Sacer Nidus – w ramach wydarzenia wystąpi Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Agnieszka Budzińska-Bennett  to wokalistka, instrumentalistka, badaczka muzyki średniowiecza i renesansu. Założycielka i liderka międzynarodowego ensemble Peregrina. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Ensemble Peregrina, założony w 1997 roku przez polską śpiewaczkę i muzykolog Agnieszkę Budzińską-Bennett w Bazylei, bada i wykonuje muzykę sakralną i świecką Europy od IX do XIV wieku. Głównym zainteresowaniem zespołu są wczesne polifonie i monofoniczne repertuary szkoły Notre Dame oraz akwitańska nova cantica; celem zawsze jest poszukiwanie twórczego „kontrapunktu” dla głównego nurtu w mniej znanych źródłach peryferyjnych. Programy zespołu charakteryzują się starannym doborem tematów i utworów, zawsze zwracając szczególną uwagę na ich wzajemne relacje tekstowe i muzyczne.

Interpretacja i styl Peregriny opiera się na oryginalnych materiałach źródłowych i traktatach oraz najnowszych badaniach muzykologicznych i historycznych. Zespół stara się jak najściślej zbliżyć się do wykonania przekazywanego w źródłach, bez konieczności rezygnowania z wyważonego i pięknego wykonania wokalnego.

Stała współpraca zespołu ze Schola Cantorum Basiliensis, gdzie spotykali się i studiowali jego członkowie, zaowocowała nagraniem płyt CD Mel et lac (Raumklang 2005) z pieśniami mariańskimi z Akwitanii z XII wieku oraz Filia praeclara (Divox 2008) z muzyką średniowieczną z XIII i XIII wieku. Polskie klasztory klarysek z XIV wieku. Obie płyty zyskały uznanie w prasie europejskiej i amerykańskiej, m.in. dwukrotnie Goldberg 5 (ES), Selection Musicora (CH), CD miesiąca (Muzyka 21 PL), Supersonic Pizzicato (LUX). Filia praeclara zdobyła również prestiżową nagrodę ECHO-KLASSIK 2009 za najlepsze nagranie roku a cappella. W latach 2011-2017 ukazało się sześć nowych płyt CD: Crux z paryską muzyką wielkanocną z XIII i XIV wieku (Glossa 2011), Sacer Nidus z najstarszą zachowaną muzyką średniowiecznej Polski (Raumklang 2011), Veiled Desires – Lives and Loves of Nuns w średniowieczu (Raumklang 2012, nominacja do International Classical Music Awards 2013), Cantrix, prezentujący muzyczną przeszłość Zakonu Maltańskiego z Królewskich Klasztorów Sigena i Las Huelgas (Raumklang 2013), Miracula z muzyką średniowieczną dla św. Mikołaja (Tacet 2014) oraz Codex 457 z muzyką średniowieczną z Tyrolu (Musikmuseum 2017). W pierwszym tomie czteropłytowego projektu Mare Balticum z najstarszą zachowaną muzyką z Danii (Muzyka w średniowiecznej Danii, wydana przez Tacet 2017) do Peregriny dołączył znany wykonawca Benjamin Bagby (Sequentia). Ten album zdobył International Classical Music Awards ICMA 2019 w kategorii muzyki dawnej. Drugie nagranie Mare Balticum – Medieval Finland and Sweden (Tacet 2019) – otrzymało Supersonic Pizzicato i nominację do ICMA 2020. Tom 3 – kompletne utwory Wizlava von Rügen (Tacet 2020) – otrzymał również nominację ICMA 2021. Ostatnia Mare Album Balticum Pomerania ze średniowieczną muzyką z północnej Polski i Niemiec ukazał się w 2021 roku.

Peregrina występowała na licznych festiwalach w Szwajcarii (m.in. Lucerne Festival), Belgii (Bozar), Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwie, Łotwie, Islandii, Włoszech, Czechach, Holandii oraz koncertowała trzy razy w USA. Koncerty Peregriny były regularnie transmitowane przez SFR2, Deutschlandfunk, Südwestfunk, SWR2, BR, Klaasika Radio, PR2 i BBC3.

Nazwa peregrina, wędrowiec, nawiązuje do przekazu muzyki i idei przez Europę w średniowieczu, ale także odzwierciedla osobiste podróże samych śpiewaków. Członkowie zespołu (pochodzący z Polski, Szwajcarii, Finlandii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii) wspólnie osiągają dynamiczną równowagę poprzez swoje różne pochodzenie i jednoczą się, aby naśladować interakcje i konwergencję kultur i historii wykonywanej muzyki.

Obecnie trzonem zespołu są Agnieszka Budzińska-Bennett, Lorenza Donadini, Hanna Järveläinen, Grace Newcombe, Baptiste Romain i Marc Lewon. Do projektu Mare Balticum do zespołu dołączył Benjamin Bagby (Sequentia).

Kelly Landerkin jest najcenniejszym członkiem zespołu od 20 lat. Przez ponad dwie dekady działalności koncertowejzespół współpracował również ze śpiewakami Ulrike Andersen, Clarą Coutouly, Anitą Dettwiler (współzałożycielką grupy), Kate Dineen, Raitisem Grigalisem, Eve Kopli, Els Janssens, Veroniką Jensovską- Holliger, Agnieszka Kowalczyk, Sabine Lutzenberger, Hanna Marti, Tobie Miller, Kinga Misiak, Matthieu Romanens, Cristina Rosario, Csongor Szántó, Mathias Spoerry, Witte-Maria Weber i Agnieszka Tutton oraz instrumentaliści Jane Achtman, Susanne Ansorg, Annette Baucal, Biffi, Isacco Colombo, Bolette Roed, Elisabeth Rumsey, Felix Verry, Mara Winter i Aliénor Wolteche.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

25 października 2022

Przed nami kolejne wydarzenie w ramach Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii. Tym razem serdecznie zaprasamy na spotkanie w formule online. 3 listopada 2022 na Fanpage’u Embassy of Poland in Bern o godzinie 18:00 rozpocznie się rozmowa moderowana na temat „Kulturalne, polityczne i ekonomiczne znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. W dykusji wezmą udział Elżbieta Cherezińska i dr Agnieszka Budzińska-Bennett, a poprowadzi ją Marzena Mikosz.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Agnieszka Budzińska-Bennett – wokalistka, harfistka, muzykolog. Nominowana do Nagrody Mediów Publicznych 2021 za „promocję polskiej kultury na całym świecie, niezwykłe umiejętności i pasję, z którą przybliża słuchaczom zapomniane skarby polskiej muzyki dawnej”. Dwukrotnie nominowana do presiżowych Paszportów Polityki (2012 i 2013), m.in. za „za promowanie polskiej muzyki dawnej na najwyższym poziomie wykonawczym” (A. Suprynowicz, Polskie Radio) i „za konsekwencję w odkrywaniu muzyki średniowiecznej, rzetelność w docieraniu do jej artystycznej istoty, wnikliwość w poznawaniu jej historyczno-kulturowych kontekstów i radość w dzieleniu się jej pięknem” (D. Cichy, Radio Kraków). Nazwana „jednym z najlepszych ambasadorów naszego kraju” (W. Paprocki, Ruch Muzyczny). Dyplomowana pianistka, absolwentka muzykologii Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (mgr w 1999 r.; doktorat w 2010 r.) oraz klasy śpiewu Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii (Wydział Średniowiecza i Renesansu 2001 w klasie D. Vellarda i R. Levitta, MAS in Vocal Ensemble Music 2011 z E. Tubb i A. Rooleyem). Śpiewu i interpretacji ponadto uczyła się pod kierunkiem takich artystów jak E. Kirkby, A. Boothroyd (Londyn), B. Thornton, B. Bagby (Kolonia) oraz S. Haselhoff (Bazylea), w SCB studiowała również grę na harfach średniowiecznych z H. Rosenzweig. W latach 2001-2004 odbyła pomagisterskie studia muzykologiczne i skandynawistyczne na uniwersytecie w Bazylei (m. in. z Wulfem Arltem), gdzie piastowała rownież stanowisko archiwistki zbiorów mikrofilmów Instytutu Muzykologii. Jest założycielką i kierowniczką artystyczną międzynarodowego ensemble Peregrina specjalizującego się w wykonawstwie muzyki wczesnego średniowiecza, z którym nagrała już dwanaście wysoko ocenianych przez międzynarodową krytykę płyt: Filia praeclara (Divox 2008) uhonorowana została prestiżowym ECHO-KLASSIK 2009 w kategorii najlepszego nagrania roku a capella, a płyta pierwsza część cyklu Mare Balticum (Muzyka w średniowiecznej Danii) dla niemieckiej wytwórni Tacet, otrzymała Classical Music Award ICMA 2019. Płyty ensemble Peregrina otrzymały również dwie nominacje do Fryderyka (2013 & 2019). Agnieszka Budzińska-Bennett stale współpracuje z licznymi uznanymi zespołami muzyki dawnej (ensemble Perlaro, Dragma, La Cetra, Accademia dell’Arcadia), prowadzi również gościnnie takie zespoły jak Chór Polskiego Radia, Capella Cracoviensis, czy Flores Rosarum, prezentując zarówno repertuar średniowieczny jak i muzykę XVII-XVIII wieku na najważniejszych festiwalach muzyki dawnej w całej Europie, Azji oraz USA. Nagrywa regularnie dla wytwórni Raumklang, Glossa, Ramée, Divox, Tacet, Brilliant Classics, L’Empreinte Digitale, Pan Classics (nagrała dotychczas 35 albumów) oraz współpracuje ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi (m.in. WDR, Bayerischer Rundfunk, DRS2, BBC3, PR Dwójka, TVP Kultura). Od roku 2016 prowadzi 10-płytowy projekt nagraniowy „Mikołaj Gomółka – Opera Omnia” (150 psalmów do przekładów Jana Kochanowskiego), kierując Chórem Polskiego Radia. Dwa pierwsze podwójne albumy tego cyklu wydane zostały przez Polskie Radio i nominowane do nagrody Fryderyk 2019 (Psalmy pielgrzymów oraz Psalmy poranne i wieczorne) oraz Fryderyk 2020 (Psalmy dziękczynne i pokutne oraz Psalmy królewskie) w kategorii „Najlepszy album muzyki dawnej”. W tym roku ukazał się trzeci podwójny album (vols 5 & 6 – Psalmy historyczne oraz Psalmy błagalne I). Pod kierownictwem Agnieszki Budzińskiej-Bennett ukazało się również wydanie wszystkich dzieł Wacława z Szamotuł (Raumklang 2019, nominacja ICMA 2019). W roku 2018 TVP Kultura zaprezentowala 40’ portret artystki w programie „Scena klasyczna”, w roku 2020 dużą popularnością cieszyła sie audycja „Domówka z Dwójką” z jej udziałem. Artystka zadebiutowała na scenie w L’incoronazione di Poppea C. Monteverdiego pod dyr. K. Junghänela w Theater Basel w podwójnej roli Amore i Valletto w sezonie 2003/2004, interesuje ją również opera i muzyka współczesna (prapremiera opery Mord im St. Johann A. Pflügera, Bazylea 2009; prapremiera dedykowanego jej utworu na głos i taśmę Columba nitens G. Bennetta na jubileuszu ICST w Züricher Hochschule der Künste 2015, w Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe 2017 oraz w Berner Münster 2018). Agnieszka Budzińska-Bennett w latach 2002-2003 wykładała muzykę liturgiczną XII wieku w Schola Cantorum Basiliensis i należała do kadry badawczej tej instytucji w latach 2011-2014. W latach 2013-2015 wykładała również chorał gregoriański i historię muzyki średniowiecznej w Musikhochschule Trossingen w Niemczech, a następnie historię muzyki średniowiecznej w Schola Cantorum Basiliensis (2016-2017). Dalsza działalność pedagogiczna i akademicka Agnieszki Budzińskiej-Bennett obejmuje szereg wykładów gościnnych i kursów mistrzowskich muzyki dawnej (Schola Cantorum Basiliensis, UAM w Poznaniu, University of Madison-Wisconsin, Universität Würzburg, Handschriftenzentrum Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Uniwersytet Papieski w Krakowie, Letnie Metodyczne Kursy Muzyki Dawnej w Warszawie, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Letnia Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej w Warszawie, Burg Fürsteneck, Uniwersytet w Tartu oraz Hochschule für Musik und Theater w Lipsku). Obecnie wykłada muzykologię na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. Agnieszka Budzińska-Bennett jest autorką szeregu artykułów o muzyce dawnej (publikacje UAM, UJ oraz zagraniczne, jak Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis czy Scripta w wydawnictwie Schwabe) oraz ksiażki Subtilitas. Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst – kontekst – intertekst (PTPN, Poznań 2012). W roku 2019 została uhonorowana ministerialną odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolskim.

Elżbieta Cherezińska – gość prelekcji. Polska pisarka, teatrolog, specjalizuje się w powieści historycznej i literaturze pięknej. Elżbieta Cherezińska studiowała na Wydziale Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pisarka debiutowała w 2005 roku biografią Szewacha Weissa – Z jednej strony, z drugiej strony. W 2009 roku ukazał się pierwszy tom cyklu Północnej drogi. Serię rozpoczyna Saga Sigrun, kolejne części to Ja jestem Halderd, Pasja według Einara oraz Trzy młode pieśni. Akcja sagi toczy się w Norwegii. Przypada na epokę wikingów – przełom X i XI wieku. Trzy lata później pisarka rozpoczęła nowy cykl Odrodzone królestwo, który składa się z 4 tomów – Korona śniegu i krwi, Niewidzialna korona, Płomienna korona i Wojenna korona. Akcja powieści rozpoczyna się w XIII wieku, w czasie rozbicia dzielnicowego w Polsce. Przedstawia losy naszego kraju oraz walkę o władzę. W twórczości Cherezińskiej znalazły się również następujące pozycje: Gra w kości, Legion, Turniej cieni oraz cykl Harda. Pisarka za swoją twórczość została uhonorowana nagrodami. Powieść Niewidzialna korona otrzymała tytuł „Najgorętszej książki lata”, a Legion stał się Książką Roku 2013. W 2018 roku Cherezińska dostała Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marzena Mikosz, producent, manager kultury, marketer i specjalista od PR. Od ponad 20 lat zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych i biznesowych. Na swoim koncie ma organizację ponad 300 wydarzeń: małych, kameralnych spotkań, konferencji prasowych, road shows, tras koncertowych, festiwali, targów. Od wielu lat zajmuje się promocją polskiej kultury i biznesu na świecie. W ramach Roku Polskiego we Francji współorganizowała „Polskie Wesele” w Chamonix czy Maraton Chopinowski w Paryżu. Podczas Roku Polsko-Niemieckiego była producentem „Polskiej Wioski” podczas Hafengeburtstag w Hamburgu, którą przez cztery dni odwiedziło ponad dwa miliony widzów. Od siedmiu lat mieszka w Szwajcarii, gdzie zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy polskimi i szwajcarskimi przedsiębiorcami i organizuje wydarzenia kulturalne. Współpracuje z Polsko – Szwajcarską Izbą Handlową, PAIHem, Polską Ambasadą w Bernie i wydziałami gospodarczymi i kulturalnymi kantonów: Schwyz, Luzern, Zurich i Zug.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

19 października 2022

Trwają przygotowania do I Kongresu Kształcenia Dualnego w Warszawie. Wydarzenie będzie miało miejsce 8 grudnia 2022 r. na UKSW. Głównym organizatorem tego ogólnopolskiego jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych jest partnerem organizacyjnym.

Na stronie wydarzenia będą sukcesywnie pojawiać się szczegółowe informacje: https://kongresnfdk.pl/

Celem Kongresu jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w polskim systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i organizacji samorządu gospodarczego.

Patronaty honorowe nad Kongresem przyjęli już m. in.:

dr Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

14 października 2022

Trwa Festiwal Piastowski 2022 w Szwajcarii realizowany przez Fundację ALTUM we współpracy z firmą producencką Swiss Haven. Wkrótce zaanonsujemy kolejne wydarzenia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Budżet projektu wynosi: 54 543 zł, w tym dofinansowanie w ramach konkursu KPRM to kwota: 45 963 zł.

1 września 2022

Prezes Zarządu Fundacji ALTUM, Sławomir Malewski, został powołany do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Pierwsze spotkanie Rady towarzyszyło uroczystej inauguracji Polskiej Strefy Inwestycji – Wielkopolska.

PSI – Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, a celem jej działania jest efektywna obsługa inwestorów strefowych, wsparcie ich w procesie inwestycyjnym oraz promocja korzyści płynących z rozliczeń w ramach PSI.

W obradach Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego udział biorą przedsiębiorcy z sektora MŚP, inwestorzy strefowi, przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz instytucji otoczenia biznesu. Rolą Rady będzie inicjowanie działań na rzecz rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości oraz wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

Biuro Polskiej Strefy Inwestycji znajduje się na terenie  Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas wydarzenia, Pan Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Rozwoju i Technologii  wręczył w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii Pana Waldemara Budy, odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rozwoju polskiej gospodarki”.

Otrzymali je: dr Izabela Hasińska, dr Mariusz Szeib, Pan  Przemysław Dąbrowski  oraz  Pan Sławomir Malewski – Prezes Zarządu Fundacji ALTUM.

 Wręczono również sześć wyróżnień „Przyjaciel Polskiej Strefy Inwestycji – Wielkopolska” w uznaniu zasług w obszarze przedsiębiorczości i inwestycji. Nagrody otrzymały firmy Amica, Beyond.pl, HiProMine, OneDayMore PL oraz Grupa MTP i Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP.