Idea i cele I Kongresu Kształcenia Dualnego

6 grudnia 2022

Narodowe Forum Doradztwa Kariery – organizator główny kongresu oraz Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych – partner organizacyjny kongresu zapraszają 08.12.2022 r. do auli Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na I Kongres Kształcenia Dualnego.

Kongresowa strona www: http://kongresnfdk.pl/#home

IDEA KONGRESU

Kongres Kształcenia Dualnego to pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem jest debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy. W przekonaniu Organizatorów Kongresu taka debata jest niezbędna i powinna być zorientowana na kreowanie spójnej strategii rozwoju tej formy edukacji zawodowej w Polsce. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na narastające problemy z brakiem profesjonalnych kadr w polskiej gospodarce.

TEMAT I CEL PIERWSZEJ EDYCJI KONGRESU

Tematem wiodącym tegorocznej, I edycji Kongresu jest: Dialog i współdziałanie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego w Polsce. CELEM KONGRESU jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że podjęcie i prowadzenie dialogu, może zaowocować efektywnym działaniem na rzecz upowszechniania, promocji i rozwoju polskiego modelu kształcenia dualnego. Rozwój ten może i powinien czerpać z doświadczeń innych rozwiniętych gospodarczo państw, szczególnie Europy Zachodniej, ale powinien być także dostosowany do polskich uwarunkowań. Stabilność i możliwości rozwoju gospodarki polskiej, ale także wzrostu kapitału społecznego, zależą w dużej mierze od możliwości rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, w tym rzemiosła. To w tym sektorze, działają firmy tzw. gospodarki kreatywnej. To również w tym sektorze jest duży potencjał upowszechniania innowacyjności.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

 1. Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?
 2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
 3. Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
 4. Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
 5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
 6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
 7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.
5 grudnia 2022

Druga, tegoroczna edycja konferencji w smart formacie FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM odbyła się dziś w Politechnice Poznańskiej.

Tytuł tej edycji konferencji, to : Transport ukierunkowany na innowacje.

Gospodarzem i współorganizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej (https://wilit.put.poznan.pl)

Agenda dzisiejszego wydarzenia:

 • Otwarcie konferencji / Dziekan WILiT / IAS ALTUM
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilności / Instytut Transportu PP
 • Działalność B+R+I w branży transportowej. Prezentacje firm: FPS H. CEGIELSKI, Faiveley Transport Polska (WABTEC Group ), TASKOPROJEKT S.A. (SHK Holding)
 • Sektor B+R generowanie innowacji / IAS ALTUM
 • Panel dyskusyjny o transporcie przyszłości / IAS ALTUM
 • Quiz z nagrodami dla uczestników: innowacje, technologie, B+R w transporcie

Konferencję otworzyli dziekan wydziału: prof. dr hab. inż. Jacka Pielecha oraz prezes zarządu Fundacji ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych: Sławomir Malewski.

Prezentację znakomicie wprowadzającą w tematykę konferencji przedstawił dr inż. Marcin Kiciński, z Zakładu Systemów Transportowych w Instytucie Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Publiczność dzisiejszej konferencji stanowili młodzi ludzie studiujący na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Mieli oni okazję poznać jedne z wiodących na polskim rynku firm dostarczających rozwiązania dla transportu szynowego.

Podczas konferencji jako liderzy innowacyjnych rozwiązań w branży transportu szynowego (na potrzeby kolejnictwa i mobilności miejskiej) zaprezentowały się trzy firmy:

CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.

To firma z tradycją oraz bogatym doświadczeniem w zakresie konstruowania, produkcji i napraw pojazdów szynowych. Oferowane przez nią produkty są odpowiedzią na potrzeby przewoźników w zakresie nowoczesnych pojazdów,  poruszających się po wszystkich szlakach kolejowych. Tabor produkowany w firmie charakteryzuje niski koszt eksploatacji, troska o środowisko naturalne oraz dbałość wysoki komfort podróży dla pasażerów. Firma należy obecnie do Grupy ARP SA.

FAIVELEY TRANSPORT

Faiveley Transport (od 2016 r. w grupie Wabtec Corporation) wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne w branży pojazdów szynowych, będąc grupą przemysłową silnie zorientowaną na kompleksową obsługę klienta. Inspiracje czerpie ze swoich doświadczeń zdobytych dzięki obecności na światowych rynkach. Faiveley Transport oferuje standardowe, a także dedykowane linie rozwiązań zgodnych ze specyficznymi wymogami klientów. Systemy Faiveley Transport, projektowane i udoskonalane w oparciu o fundamentalne zasady, takie jak bezpieczeństwo i niezawodność, spełniają kluczowe funkcje w pojazdach szynowych.

TASKOPROJEKT S.A.

Taskoprojekt to firma inżyniersko – produkcyjna z ponad 50-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk i linii zrobotyzowanych. Taskoprojekt świadczy kompleksowe usługi dla przemysłu taboru szynowego, autobusowego i samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz maszyn rolniczych. Firma podejmuje się dostawy nietypowych urządzeń, przyrządów i stanowisk zrobotyzowanych.

Program konferencji i poszczególnych prezentacji dotyczył przede wszystkim innowacji w branży oraz prowadzeniu przez firmy prac badawczo rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami, mającymi dawać odpowiedź na wyzwania niedalekiej przyszłości w zakresie mobilności i transportu. W dyskusji podczas konferencji nie zabrakło także ważnego wątku jakim są kadry dla firm z branży. Przedstawiciele firm prezentowali swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników, w tym przede wszsystkim wobec absolwentów uczelni technicznych.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarza miejsca: prof. dr hab. inż. Jacka Pielechy – dziekana wydziału WILIT PP. Podziękowania także kierujemy do dra inż. Mateusza Nowaka, pracownika WILIT i eksperta Fundacji ALTUM oraz dra inż. Marcina Kicińskiego.

Dziękujemy firmom, które zaprezentowały się podczas konferencji, jak również organizacjom, które przyjęły nasze zaproszenie do objęcia patronatu nad konferencją: Polskiemu Towarzystwu Naukowemu Silników Spalinowych oraz Stowarzyszeniu Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Patronat medialny nad konferencją przyjęły: Combustion Engines oraz Rail Vehicles / Pojazdy Szynowe

Konferencje w smart formacie FUTU BUSINESS BY ALTUM mają charakter akademicko – biznesowy, poprzez który chcemy zbliżać obszar nauki i prac badawczo – rozwojowych realizowany przez uczenie, z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży.

Nasze konferencje są także znakomitą okazją do spotkania studentów z poszczególnych kierunków z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Mamy także silne przekonanie, że takie spotkania mogą inspirować do współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, w różnorodnych aspektach, takich jak:

 • generowanie kolejnych prac badawczych i badawczo-rozwojowych na uczeni;
 • zamawianie przez przedsiębiorstwa prac dyplomowych i doktorskich;
 • kreowanie programów stażowych dla studentów;
 • lepszego przygotowywania miejsc pracy dla absolwentów uczelni;
 • inspirowania do tworzenia zespołów projektowych i  startupów kreujących innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw.

Każda konferencja składa się z kilku stałych elementów: prezentacji innowacyjnych rozwiązań branżowych, nowości technologicznych, prezentacji przedsiębiorstw biorących udział, otwartej dyskusji uczestników konferencji ora quizu wiedzy dla uczestniczących studentów.