Brokerzy Innowacji Fundacji ALTUM

24 kwietnia 2023

W kwietniu zakończyliśmy w Fundacji ALTUM pierwszą edycję projektu Brokerzy Innowacji. Projekt dotyczy nawiązanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym w obszarach projektów przedwdrożeniowych realizowanych przez PCSS. Celem realizacji projektu, z punktu widzenia PCSS jest: wytwarzanie podaży na zastosowanie wyników prac B+R realizowanych przez PCSS we wskazanych obszarach dziedzinowych skutkującego nawiązaniem porozumień o współpracy z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku. Z punktu widzenia Fundacji ALTUM to realizacja działań w jednym z ważnych obszarów celów statutowych, tj. budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a nauką.

Formuła zadania na podstawie zapisów projektu Inkubator 4.0, realizowanego przez PCSS i Politechnikę Poznańską, w ramach którego realizowaliśmy projekt przedstawia się następująco:

„Celem zadania jest przygotowanie przez Brokerów Innowacji, współpracujących w ramach projektu, partnerstw z podmiotami działającymi w sferze gospodarczej i społecznej. Dla każdego z pięciu obszarów dziedzinowych obejmujących medtech, przemysłowy internet rzeczy, przemysły kreatywne, zdrowie publiczne oraz zastosowania dronów zostanie wskazany Broker, którego zadaniem będzie nawiązanie współpracy ukierunkowanej na zastosowanie wyników prac B+R w danej dyscyplinie.”

W pierwszym etapie Brokerzy Innowacji Fundacji ALTUM działając w swoim otoczeniu rynkowym, doprowadzili do zawarcia umów ramowych o współpracy PCSS z 15 firmami z terenu kraju.