O FUNDACJI

Fundacja ALTUM jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność jako obywatelski think tank. Działalność Fundacji koncentruje się na realizacji badań i analiz, formułowaniu rekomendacji, prognoz i opinii, wspieraniu wdrażania programów innowacyjności i rozwoju.

Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM przygotowuje i realizuje projekty badacze i analityczne, kreuje programy strategiczne, monitoruje i analizuje czynniki rozwoju i bariery wzrostu dla regionów, obszarów gospodarki, instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz organizacji obywatelskich i samorządowych. Instytut dostarcza rekomendacji dla działań podejmowanych w warunkach niepewności i dynamiki zmian technologicznych, gospodarczych, społeczno – kulturowych.

Fundacja organizuje i współtworzy wydarzenia: konferencje, seminaria, debaty i warsztaty, podczas których, wraz z partnerami, inspiruje do efektywnego generowania zmian i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sferze gospodarczej, technologicznej, społecznej i kulturowej.

MISJA

Wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z różnych dziedzin jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego i potencjału gospodarczego Polski.

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju w kierunku większej podmiotowości, efektywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pełnego wykorzystania potencjału osób i organizacji. Działalność badawcza oraz prorozwojowa, którą rekomenduje, inicjuje i wdraża Fundacja, ma przyczyniać się do podnoszenia jakości życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w oparciu o uniwersalne wartości i etykę osadzoną w tradycji filozofii klasycznej i kultury chrześcijańskiej.

Wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z różnych dziedzin jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.

Misja Fundacji

LUDZIE

Instytut wspiera podejmowanie lepszych i odważnych decyzji, adekwatnych do aktualnych i nadchodzących wyzwań. Pomaga odkrywać szanse, nieodkryte możliwości i nowe, śmiałe kierunki rozwoju. Eksperci Fundacji ALTUM pomagają przygotować się na zmianę, rozpoznać i ograniczyć czynniki ryzyka, lepiej wykorzystać istniejący potencjał.

IAS Fundacji ALTUM to interdyscyplinarny zespół, reprezentantów różnych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej i społecznej: ekonomii i zarządzania, inżynierii i technologii, prawa, socjologii, psychologii oraz kulturoznawstwa.

PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR ZARZĄDZAJACY

Sławomir Malewski

Socjolog, doradca biznesowy oraz realizator badań i analiz społeczno-gospodarczych.

rozwiń

socjolog, doradca biznesowy oraz twórca koncepcji i realizator projektów badań i analiz. Ma trzydziestoletnie doświadczenie zarządzania i doradztwa w firmach, instytucjach kultury oraz w NGOs. Doradca w zakresie strategii, zarządzania, kreowania modeli biznesowych, modelowania kultury organizacyjnej nastawionej na innowacyjność i efektywność. Realizował m. in.: projekty badawcze i konsultingowe dotyczące strategii rozwoju Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Programował i realizował cykl seminariów poświęconych prowadzeniu i organizowaniu działalności dla kilkudziesięciu instytucji kultury z Wielkopolski, w ramach projektu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą: „Budzik kulturalny", z udziałem 23 specjalistów, wykładowców i doradców z kraju i zagranicy. Inicjator i współautor wielu scenariuszy projektów badawczych i narzędzi badawczych fundacji, a także współautor raportów badawczych. Kierowana przez niego Fundacja brała udział, jako jedyny polski ośrodek, w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach: Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (ECBN w Rotterdamie) – projektu dotyczącego przemysłów kreatywnych. Z jego inicjatywy Fundacja zrealizowała dwuletni projekt (finansowany z funduszy EOG,) „Miasto Obywateli”. W kadencji 2016-2020 członek rady Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Od 2018 r. członek zarządu Polskiej Izby Biznesu – multi branżowej izby gospodarczej z siedzibą w Poznaniu. Prezes zarządu spółki doradztwa biznesowego Relevantis sp. z o. o. 

Od 2019 r. członek Rady łódzkich instytutów  Sieci Badawczej Łukasiewicz – aktualnie w składzie Rady Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. W 2021 roku został powołany w skład Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej. Od 2020 r. pełni funkcję członka prezydium Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości (regionalnego organu doradczego przy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości – jednej z agend Ministerstwa Rozwoju i Technologii). W sierpniu 2022 r. został powołany w skład Rady rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Polskiej Strefie Inwestycji – Wielkopolska.

CZŁONKINI ZARZĄDU, DYREKTORKA DS. OPERACYJYCH

Barbara Sobieska

Inżynier, absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

rozwiń

Inżynierka, absolwentka Politechniki Poznańskiej – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością w zakresie Informatyzacja Produkcji oraz Zarządzanie Jakością, uczestniczka projektu motoZIP – przygotowujące do pracy w przemyśle motoryzacyjnym poprzez rozwój i wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców w tej branży. Wyróżniona uczestniczka Szkoły Przywództwa KGHM “Przewodnicy”  – unikalnego w skali Polski działania polegające na szkoleniu przyszłych liderów sfery biznesowej i społecznej oraz przygotowywania ich do pełnienia istotnej roli w dynamicznie zmieniającym się świecie, której program obejmował obszary związane z zarządzaniem projektami, tworzeniem i realizacją strategii. Ukończyła studia podyplomowe Master Business Administration – specjalizacja Przemysł 4.0 w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University. Ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Certyfikowany konsultant Kaizen Institute, realizowała projekty związane z koncepcją i tworzeniem narzędzia audytorskiego w zakresie koncepcji dt. zrównoważonego zarządzania “Human Lean Green”, świadczyła doradztwo w przedsiębiorstwach produkcyjnych w całej Polsce, a także w zakresie wdrażania podejścia Kaizen w sieci handlowej będącym liderem na rynku europejskim. Współautorka Map Drogowych transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, koordynator zespołów w ramach wsparcia firm w pozyskiwaniu “Bonu na cyfryzację” oraz innych konkursów organizowanych przez PARP. Posiada doświadczenie związane z działaniem w firmach produkcyjnych, a także w prowadzeniu badań i tworzeniu raportów, poprzez współpracę z instytutem szkoleniowo-doradczym. Ma kompetencje w zakresie zarządzania różnorodnymi zespołami, dziale komunikacji medialnej i PR oraz organizacji wydarzeń, spotkań, konferencji. Wspierała firmy z branży produkcyjnej i handlowej w ciągłym doskonaleniu, a także rozwijała projekty zrównoważonego rozwoju – z uwzględnieniem pozyskania finansowania. Współautorka wniosków o dofinansowania w konkursach organizowanych przez Komisję Europejską, Ministerstwa, NIW, PARP, a także w obszarze pozyskania grantów oferowanych przez przedsiębiorstwa. Szczególnym obszarem zainteresowań jest współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie drogi do działania w ramach Przemysłu 4.0. Doradca w zakresie strategii, analizy, zrównoważonego rozwoju oraz optymalizacji procesów biznesowych i produkcyjnych.

Od kilkunastu lat związana z ZHR – działa organizacyjnie i wychowawczo na każdym szczeblu, koordynacja działań ogólnopolskich i międzynarodowych, była członkiem władz naczelnych ZHR. 

Od 2023 roku wchodzi w skład zarządu Fundacji ALTUM, pełniąc rolę Dyrektorki ds. Operacyjnych.

SZEF DZIAŁU BADAŃ I ANALIZ

Michał Mękarski

Socjolog, badacz, samorządowiec.

rozwiń

Socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM. Koordynator i realizator projektów badawczych w Fundacji ALTUM i Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Turek. Trener szkoleń dla kadry kultury w ramach projektów: „Instytucje kultury w XXI wieku”, „Biblioteka pomysłów” oraz „Budzik kulturalny”. Współpracował przy Programie rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020. Autor i współautor artykułów w publikacjach naukowych (28 publikacji m.in. PrakseologiaCzłowiek i społeczeństwoCulture ManagementZarządzanie: Kultura. Media. Dziedzictwo, ENCATC Journal of Cultural Management and Policy). Współredaktor tomu Studia Kulturoznawcze „Senior i kultura”. Autor raportów w projektach badawczych m.in. dla MKiDN, NCK, samorządów (m.in. Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Słupska, Jarocina) i instytucji (m.in. Muzeum w Jarocinie, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Dom Kultury w Rawiczu). Zrealizował 23 projekty badawcze i konsultacyjne z zakresu polityki kulturalnej, społecznej i miejskiej. Ekspert NIW-CRSO. 

W Fundacji ALTUM jest szefem działu badań i analiz, koordynatorem projektów analityczno-badawczych.

DYREKTORKA PROGRAMÓW AKCELERACJI

Wiktoria Kozłowska

Przedsiębiorczyni, inżynierka oraz project managerka.

rozwiń

Ukończyła studia na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Poznańskiej oraz Zarządzanie Projektem IT na Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas swojego pobytu na uczelni, angażowała się w działalność społeczną, pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej. Jest to organizacja zajmująca się wspieraniem  władz uczelni w opiniowaniu wniosków grantowych na działalność badawczą kół naukowych. Była również Liderem Sekcji Materiałów Pędnych w Kole Naukowym Put Rocket Lab, które zdobyło, pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Space Port America Cup 2021. 

Założycielka startupu Vermico P.S.A, specjalizującego się w dziedzinie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ramach przedsięwzięcia odpowiada za kluczowe aspekty działalności, w tym zarządzanie finansami, rozwijanie produktu oraz modelu biznesowego.

Jest absolwentką wielu renomowanych programów akceleracyjnych, które zaowocowały zdobyciem cennych umiejętności z obszaru biznesu i rozwoju firmy. Wspomniane inicjatywy obejmują takie programy jak „Szkoła Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju", „Koźmiński Startup Impact", „Wschodni Akcelerator Biznesu", „Mazovian Startup" oraz „Strefa Pomysłodawcy Wsparcie 4.0".

Ponadto, posiada znaczące doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, które uzyskały pozytywne oceny. W jej dorobku znajdują się sukcesy w pozyskiwaniu środków w ramach programów „1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów" oraz „POPP.01.01.00-00-0276/23 Wsparcie prawne dla startupów". Dodatkowo, brała udział w przygotowywaniu wniosku na grant naukowy „Lider IX" dla projektu „Wykorzystanie betainy glicynowej, odpadu w procesie przerobu buraka cukrowego, jako surowca do produkcji przyjaznych dla środowiska środków dezynfekująco-myjących oraz preparatów chwastobójczych", który również otrzymał pozytywną ocenę.

Jest również posiadaczką patentu na wynalazek o nazwie „Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo-X bis,(decylodimetyloamoniowym), sposób ekstrakcji i zastosowanie jako herbicyd" (raport sygnowany: P.427834 [WIPO] 10/C PL427834]).

Jej zawodowe doświadczenie obejmuje zarządzanie projektami IT związanych z wdrażaniem regulacji unijnych dotyczących ESG (ang. Environmental, Social, Governance) w sektorze bankowym.

W fundacji ALTUM pełni rolę Dyrektorki Programów Akceleracji oraz Project Managerki w projektach wspierających przedsiębiorczość i innowacje technologiczne. 

DYREKTOR KREATYWNY

Wojciech Walasiak

Kreator strategii brandowych i wizerunkowych

rozwiń

Absolwent ASP w Poznaniu i ESADSE w Saint-Etienne. Po studiach, w ramach stażu w studiu Integral Ruedi Baur w Paryżu brał udział w pracach nad identyfikacją graficzną instytucji publicznych i placówek kulturalnych (Instytuty Francuskie w Niemczech, Muzeum Sztuki Współczesnej w Lyonie, Ministerstwo Pracy). Od ponad 20 lat zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań w zakresie strategii wizerunkowych obsługując małe, rodzinne podmioty, jak i duże firmy (Agora S.A., Aquanet S.A.) oraz instytucje (PAN, UAM, Brama Poznania, Biblioteka Raczyńskich, CK Trakt i in.). Brał udział w tworzeniu kampanii społecznych m. in. dla Hospicjum Palium. W ramach współpracy z AMS S.A. organizował badania dotyczące wprowadzenia w Polsce regulacji sfery reklamy i informacji w przestrzeni miejskiej (tzw. uchwały krajobrazowe). Projektuje oprawę graficzną wydarzeń kulturalnych i konferencji. Jest także konsultantem w zakresie budowania wizerunku w ramach kampanii politycznych.

Ekspertka z zakresu ESG

Jolanta Baran

Dr inż. w zakresie inżynierii środowiska, ekspert ds. ESG, LCA i śladu węglowego

rozwiń

Wykładowca Politechniki Śląskiej, ekspert i analityk LCA i
śladu węglowego, posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne,
szkoleniowe oraz biznesowe.

W 2007 roku obroniła pracę doktorską w zakresie inżynierii i
ochrony środowiska dotyczącą LCA. Posiada tytuł Eksperta Czystszej Produkcji
(Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji).

Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie analiz LCA, raportowania
niefinansowego, obliczania śladu węglowego produktów i organizacji w zakresach
1&2 i 3. Realizowała projekty dla firm branży mechanicznej, górniczej,
farmaceutycznej, medycznej, opakowaniowej, garbarskiej, ICT, retail, real
estate, rolniczej, budowlanej, motoryzacyjnej, a także dla banków. Jej prace są
poddawane weryfikacji trzeciej strony.

Współtworzyła Laboratorium Projektowania Inżynierskiego i
Zarządzania Cyklem Życia wyposażone w program SimaPro na Wydziale Organizacji i
Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prowadzi w nim zajęcia w zakresie LCA dla
studentów.

W codziennej pracy opiera się m.in. na wymaganiach
standardów ISO 14040/44, GHG Protocol, EPD, a także zaleceniach SBTi oraz PCAF.
Wspiera firmy w raportowaniu śladu węglowego według zaleceń GRI, ESRS oraz CDP.

Od kilku lat współpracuje z PwC Polska, wcześniej jako menedżer,
a obecnie jako kontraktowy ESG Ekspert.

W sposób szczególny dba o jakość wykonywanych obliczeń i
analiz oraz doskonałą komunikację w zespole projektowym.

Ekspert z zakresu ESG

Robert Baran

Doświadczony inżynier i menedżer, łączy kwestie techniczne i środowiskowe.

rozwiń

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej. Ponad 24 lata pracował w zakładzie produkcyjnym zajmującym się
wytwarzaniem części zamiennych do turbin, gdzie przeszedł drogę od konstruktora
do dyrektora ds. projektowania i rozwoju.

Założyciel Pracowni ESG, która wspiera firmy w transformacji
w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju. ­­­Potrafi diagnozować
procesy i produkty pod kątem ekoprojektowania, wykorzystuje ilościowe metody
szacowania wpływu na środowisko na etapie produkcji oraz w całym cyklu życia –
LCA, ślad węglowy.

Z pasją wykorzystuje racjonalne, inżynierskie podejście do
zasobów.

LIDERKA PROJEKTÓW SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH

Monika Lisiecka

Ekonomistka, koordynatorka projektów, trenerka, doradca i coach.

rozwiń

Ukończyła studia licencjackie na specjalności Gospodarka i Finanse Samorządowe, magisterskie na specjalności Strategie Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji oraz podyplomowe na specjalności Doradztwo Biznesowe. Podnosiła kompetencje/kwalifikacje coachingowe (na poziomie ACC ICF), doradcze, trenerskie, społeczne m.in. w ramach szkoleń: „ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy”, „Szkoła Moderatorów”, „Szkoła Partycypacji Społecznej”, „Szkoła dla Trenerów Modelu Współpracy”, „XX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Szkoła Liderów Miasta Poznania” i innych.

Od ponad 15 lat w środowisku międzysektorowym łączy potencjały różnych podmiotów dla realizacji wspólnych celów poprzez przedsięwzięcia zarówno standardowe, jak i innowacyjne. Posiada doświadczenie w inkubacji pomysłów biznesowych, planowaniu rozwoju przedsiębiorstw, współpracy międzysektorowej, planowaniu strategicznym, usprawnianiu komunikacji, zarządzaniu zespołem, marketingu i PR, zarządzaniu projektami. W działalności doradczej zapewnia przestrzeń do kreatywności i wzmacnia motywację do własnej aktywności, łączy indywidualne podejście i wieloaspektowe spojrzenie.

Monika Lisiecka rozpoczęła aktywność społeczną poprzez wspieranie rozwoju młodzieży m.in. w Młodzieżowej Radzie Miasta Piły. Przez kilka lat pracowała w Urzędzie Miasta Piły, a później w Starostwie Powiatowym w Pile w obszarze Funduszy Unii Europejskiej. Następnie w sektorze pozarządowym, m.in. jako Wiceprezes Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, realizowała wiele projektów międzysektorowych we współpracy np.: z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Krotoszynie, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Przez nad 5 lat pracowała jako Kluczowy Doradca Biznesowy w Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej (prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Miasto Poznań), gdzie wspierała grupy inicjatywne i przedsiębiorstwa społeczne m.in. w rozwoju pomysłów biznesowych, budowaniu relacji biznesowych i kreowaniu innowacji społecznych. Ponadto prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w której realizuje się jako koordynatorka projektów, trenerka, doradca i coach.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Krzysztof Bondyra

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny.

rozwiń

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1995 – 2022 oraz w Wyższej Szkole Bankowej od 1998 do 2008. Prezes Fundacji Społeczeństwo i Gospodarka. Kierownik licznych projektów badawczych (w tym w ramach konkursu NCBR) oraz autor publikacji poświęconych m. in. kształceniu zawodowemu, rozwojowi kompetencji i kwalifikacji pracowników MŚP, wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy, rozwojowi kompetencji cyfrowych, jako szansy na rynku pracy oraz budowy platformy umożliwiającej wyszukiwania ofert nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w latach 2004 – 2008). Od 2014 ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, od 2018 r. ekspert ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2020 r. współpraca badawczo-eksperckiej z Ministerstwem Rozwoju (Wydział Rzemiosła) – doradztwo w zakresie prac nad ustawą o rzemiośle i kształceniu dualnym. Autor Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności (od 05.2022 r.).

W Fundacji ALTUM IAS uczestniczy w kreowaniu i realizacji projektów z zakresu poradnictwa i kształcenia zawodowego oraz wsparcia doradczego dla organizacji rzemiosła i MŚP.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Marcin Poprawski

Doktor nauk humanistycznych, muzykolog koordynator zespołów badawczych, ekspert.

rozwiń

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca w HUMAK University of Applied Science (Helsinki)Wieloletni pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM (Zakład Etyki Gospodarczej), współtwórca i wieloletni dyrektor centrum badawczego Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doktor nauk humanistycznych, muzykolog, obył staż w Centre for Cultural Policy Studies na Uniwersytecie Warwick (2012) oraz w ramach projektu „Teaching Cultural Policies” na uniwersytecie CEU w Budapeszcie (2008); menedżer instytucji i organizacji kulturalnych, koordynator zespołów badawczych w obszarze zarządzania w kulturze i polityki kulturalnej, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji, autor i redaktor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania, estetyki, ekspert Związku Miast Polskich.

W latach 2013-2017 wiceprezes ENCATC (w Brukseli), największej międzynarodowej sieci instytucji edukacyjnych i badawczych w dziedzinie zarządzania w kulturze i polityk kulturalnych; ekspert w międzynarodowych konsorcjach badawczych: Engage Audiences (studium dla Komisji Europejskiej, Fondazione Fitzcarraldo w Turynie), Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (ECBN w Rotterdamie), Connect Audiences (Uniwersytet Deusto w Bilbao), Innovative Cultural Policy for Moldova (Fundusz Wyszehradzki); w roku 2016 w jury europejskiej nagrody innowacyjnej NICE Award (sektory kreatywne); gościnny wykładowca uczelni artystycznych: DAMU w Pradze, JAMU w Brnie, VSMU w Bratysławie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Koordynator programu studiów podyplomowych „Rozwój publiczności”, realizowanych przez UAM przy współpracy z Miastem Warszawa oraz Miastem Poznań w ramach międzynarodowego konsorcjum Connecting Audiences (Erasmus+ Knowledge Alliances).

Marcin Poprawski był współzałożycielem i do roku 2014 dyrektorem międzynarodowego festiwalu muzycznego Akademia Gitary. Jest członkiem Rady Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz międzynarodowej rady Kalejdoskop East – West Art Platform w brytyjskim Coventry. Jest ekspertem w Fundacji Altum oraz NU Foundation.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Piotr Firych

Badacz, dydaktyk oraz autor strategii z obszaru kultury i komunikacji. Doktor nauk o kulturze, adiunkt w UAM w Poznaniu.

rozwiń

Dr nauk o kulturze, adiunkt w Zakładzie Etyki Gospodarczej w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, kierownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM. Ukończył studia w zakresie marketingu (Aalborg University w Danii), a także dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie). Od 2013 roku współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, a od 2016 roku – Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Współtwórca pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych poświęconego koncepcji audience development. Redaktor magazynu „Connecting Audiences Polska”. Gościnny wykładowca Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz „Akademii dziedzictwa” Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek międzynarodowej sieci eksperckiej ENCATC, zrzeszającej badaczy z obszaru polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze. W 2022 roku zrealizował staż naukowy na Columbia University w Nowym Jorku. W latach 2013 – 2015 rzecznik prasowy festiwalu Akademia Gitary.

W Fundacji ALTUM IAS współkieruje i realizuje projekty badawcze z zakresu kultury i doradcze w zakresie rozwoju instytucji kultury.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Marek Chojnacki

Doktor socjologii, kulturoznawca i reżyser, ekspert.

rozwiń

Kulturoznawca (UAM), reżyser (PWST) i doktor socjologii.  Jest wykładowcą uniwersyteckim, etatowym pracownikiem Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, profesorem na Wydziale Prawa i Komunikacji WSUS, badaczem procesów twórczych w kulturze audiowizualnej, uczestnikiem projektów badawczych, autorem publikacji naukowych oraz dzieł artystycznych. Realizował m. in.  szkolenia z zakresu kompetencji miękkich w ramach projektu Akademia Otwartych Danych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Jest też współautorem dwóch projektów realizowanych w 2020 roku i  finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Pisze scenariusze i reżyseruje spektakle tematyczne. Podejmuje się roli mentora w środowisku twórczym, był opiekunem debiutów fabularnych w Laboratorium Scenariuszowym w Warszawie,  w roku 2009 został powołany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  do roli eksperta w Komisji Filmów Fabularnych PISF. Był autorem i głównym realizatorem projektu „Teatr międzypokoleniowy – Zagraj wspomnienie”, który otrzymał dofinansowanie w wyniku konkursu Wydziału Kultury Miasta Poznania. Jest scenarzystą i reżyserem spektaklu NeSTORY w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, projekt został  dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencje 2017. Jest laureatem konkursów literackich. W roku 2019 został zwycięzcą konkursu „Moja niepodległość" organizowanym przez Program 1 Polskiego Radia. W Fundacji ALTUM jest ekspertem w zakresie zagadnień społeczno – kulturalnych oraz strategii i praktyki komunikacji społecznej. Projektuje i realizuje sesje doradcze i warsztaty szkoleniowe z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej, efektywności zespołów, kompetencji managerskich, uczestniczy w realizacji analiz i rekomendacji w zakresie strategii dla instytucji i firm.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Mikołaj Kołodziejczak

Doświadczony w optymalizacji procesów w produkcji i logistyce z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

rozwiń

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania w specjalności Logistyka i Sterowanie Produkcją oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w specjalności Psychologia biznesu.

Od lat związany z produkcją i logistyką, buduje komercyjne produkty w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0. Realizuje wdrożenia dla lidera branży automotive na świecie, jak również w obrębie średnich i mniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych w Polsce. Współtworzył Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości i przez rok kierował regionem Polski zachodniej wspierając  MŚP w obszarze nowoczesnych technologii. Pasjonat tematyki wdrożeń rozwiązań Przemysłu Przyszłości w różne gałęzie gospodarki z praktycznym dorobkiem w zakresie realizacji audytów dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw przemysłowych.

EKSPERTKA FUNDACJI ALTUM IAS

Barbara Malewska

Psycholożka, HR Business Partnerka w Concordia Design, wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej.

rozwiń

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych), ze specjalizacją w zakresie: psychologia pracy i organizacji, ukończyła także studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej wdrażaniu metodyk zwinnych, a doświadczenie zdobywała pracując w firmach z branży IT. 

W Fundacji ALTUM jako ekspertka i trenerka uczestniczy w projektach doradczych i szkoleniowych z zakresu budowania zespołów i rekrutacji. W swojej pracy (oraz życiu) wykorzystuje Analizę Transakcyjną, Management 3.0, NVC i podejście Radical Candor. W IAS Fundacja ALTUM kreuje i realizuje programy wsparcia szkoleniowego dla firm i instytucji.

EKSPERTKA FUNDACJI ALTUM IAS

Katarzyna Antkowiak

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii adwokacko – radcowskiej, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

rozwiń

Wspólnik zarządzający w kancelarii adwokacko – radcowskiej Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c. z siedzibą w  Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz w zakresie ochrony danych osobowych.  Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu prawa bankowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objętych patronatem Narodowego Banku Polskiego. Trener Fundacji Edukacji Prawnej. Autor publikacji prawniczych w czasopismach branżowych, m.in.  w Szefie Sprzedaży i poradnikach dla przedsiębiorców wydawnictwa Explanator. Zaangażowana w działania społeczne na rzecz edukacji prawnej wśród seniorów – prowadząca szkolenia w ramach cyklu spotkań „Prawo dla seniora". Zaangażowana w działania społeczne na rzecz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim w ramach założonej przyparafialnej darmowej poradni prawnej. Członek Sekcji Legislacyjnej Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

STAŻYSTKA, SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

Urszula Malewska

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie.

rozwiń

Zaangażowana w działania społeczne, przede wszystkim w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W Fundacji ALTUM IAS zaangażowana, jako stażystka w projektach związanych z komunikacją, social mediami oraz wspierająca administrację.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Cezary Mazurek

Dr inż. w dziedzinie informatyki, pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS.

rozwiń

Dr inż. w dziedzinie informatyki, pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (PCSS jest jednostką afiliowaną przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk). W 2004 roku uzyskał stopień doktora informatyki na Politechnice Poznańskiej. Jego wiedza i doświadczenie badawcze obejmują szeroki zakres zaawansowanych usług sieciowych, w tym: biblioteki cyfrowe, telewizję interaktywną, wideokonferencje, telemedycynę, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie danymi i informacjami oraz dostęp do badań i infrastruktury badawczej. Jego działalność jest ściśle związana z przyszłymi technologiami internetowymi i zaawansowanymi eksperymentalnymi infrastrukturami badawczymi. W ramach swoich obowiązków kieruje pracami badawczo-rozwojowymi w wielu europejskich i krajowych projektach badawczych ze szczególnym nastawieniem na praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań w ramach usług krajowej infrastruktury informatycznej dla nauki. Jest wiceprzewodniczącym Rady Konsorcjum DARIAH-PL w ramach którego kontynuuje prace nad rozwojem infrastruktury dla humanistyki cyfrowej. Był kierownikiem wielu projektów z tych dziedzin koordynowanych przez PCSS, w tym Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny. Do najważniejszych wdrożeń, którymi kierował w ostatnich latach należą: system bibliotek cyfrowych dLibra – funkcjonująca w Polsce od 2002 roku i wdrożona w ponad 100 instytucjach platforma biblioteki cyfrowej, system rekrutacji do placówek oświatowych NABÓR, system transkrypcji mowy polskiej na tekst ARM, platforma usług telemedycznych HIPERMED. Współpracuje z kilkoma amerykańskimi zespołami badawczymi w dziedzinie badań biomedycznych wspieranych przez ICT, platform multimedialnych i bibliotek cyfrowych. Przez ostatnie 10 lat brał udział w ponad 15 europejskich projektach (m.in. GridLab, Géant, Qualipso, Wf4Ever, IMPACT, Europeana Local, HIPERMED, Experimedia, INFINITY).  Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów w prasie fachowej i materiałach konferencyjnych. Obecnie kieruje także pracami Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, oraz pracuje w prezydium Wielkopolskiej Rady Przemysłu Przyszłości.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Paweł Chmielowski

Socjolog, przedsiębiorca, analityk sportowy.

rozwiń

Właściciel Agencji Analityki Sportowej Sport Analytics oraz Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC. Realizował usługi badawcze dla placówek dyplomatycznych. Współpracował z jednostkami naukowymi, pracownikami uczelni wyższych i władzami samorządów. Obecnie pracuje dla Lecha Poznań – jako wsparcie działu analiz i działu scoutingu. W obszarze badania kibiców pracuje także z wieloma innymi klubami (takimi jak Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Anwil Włocławek, Trefl Gdańsk i in.), sponsorami klubów sportowych (m.in. STS, Millenium) oraz ze sportowcami indywidualnymi.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Bartosz Walter

Doktor biologii (UAM), menedżer projektów inwestycyjnych.

rozwiń

Doświadczony specjalista ds. finansów oraz menedżer inwestycyjny i dyrektor ds. rozwoju biznesu z udokumentowaną historią pracy w branży venture capital i private equity. W kilku funduszach inwestycyjnych odpowiedzialny za obszar bio i med tech. Posiada specjalistyczne kompetencje w zakresie: zaawansowanego wytwarzania, nanotechnologii, badań i rozwoju (R&D), przedsięwzięć typu start-up, nauk przyrodniczych, urządzeń medycznych i analizy danych. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (spec. biologia). Ukończył także UC Berkeley Haas School of Business. Ma kilkuletnie doświadczenie pracy naukowej w Polskiej Akademii Nauk oraz Universität Regensburg.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Paweł Przybyszewski

Broker technologii i popularyzator polskiej nauki.

rozwiń

Jeden z pionierów polskiej sceny startupowej. Jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Adam Weinert

Doktor nauk ekonomicznych doradca strategiczny, ekspert.

rozwiń

Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (Katedra Zarządzania Strategicznego), ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, ekspert ds. analiz strategicznych w Fundacji Altum (Instytut Analiz Strategicznych). Propagator idei tworzenia wartości wspólnej jako przyszłości odpowiedzialnego biznesu. Fundator i Prezes Rady Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. Autor licznych publikacji naukowych związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem, zrównoważonym rozwojem, systemami IT oraz zagadnieniami dotyczącymi dobrych praktyk w zarządzaniu przedsiębiorstwami i Przemysłu 4.0.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Maciej Tomkowiak

Project manager i koordynator wielu projektów w organizacjach społecznych.

rozwiń

Pomysłodawca, fundator i prezes zarządu Fundacji Rysy. Instruktor harcerski i instruktor kajakarstwa.

WOLONTARIUSZ

Adam Paech

Student kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej.

rozwiń

Student Politechniki Poznańskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Zaangażowany w szereg działań społecznych realizowanych przez licealistów oraz studentów. Instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pełni funkcję drużynowego – wychowawcy. Członek biura prasowego ZHR, realizuje zadania związane z reprezentacją i promocją działań organizacji. Pasjonata nowoczesnych technologii oraz sportu. Sędzia piłkarski Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

HISTORIA
FUNDACJI

Fundacja ALTUM powstała dla realizacji idei wspierania rozwoju kapitału społecznego i potencjału gospodarczego Polski. Pierwszym projektem w fundacji był konkurs promujący innowacyjność wśród młodzieży. Przez kolejne lata specjalizowaliśmy się w projektach badawczych i rekomendacjach opartych na analizach, w takich obszarach jak: kultura, rozwój instytucji kultury, rozwój samorządów, czy przemysły kreatywne. Obecnie w czasie transformacji fundacji i wzmacniania wizerunku obywatelskiego think tanku, fundacja uczestniczy jako jeden z inicjatorów ogólnopolskiego programu Polski Przemysł Przyszłości, którego fundatorem jest Ministerstwo Rozwoju.

2021

Podsumowanie badań i publikacja raportu „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości". Wsparcie polskich przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w Pilotażu Przemysł 4.0.

Rozwiń

Publikacja raportu „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości", będącego podsumowaniem ogólnopolskiego badania firm sektora przemysłowego, zrealizowanego przez zespół Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM. Zespół badawczy, zainspirowany konkretnym zapotrzebowaniem naszych partnerów z Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie SA, przygotował i zrealizował projekt, który skoncentrowany był na szczegółowej analizie zaawansowania transformacji technologicznej polskich firm przemysłowych z wybranych sektorów branżowych. Nasze badania prowadziliśmy i poddawaliśmy analizie ich wyniki, w szczególnym okresie: w dwóch ostatnich miesiącach roku 2020, w którym całą gospodarkę i firmy wszystkich sektorów dotknęły konsekwencje wciąż trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Fundacja ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych wzięła aktywny udział w promocji wśród polskich firm przemysłowych sektora MŚP, nowego programu PARPu, którego całkowity budżet to 20 mln zł., finansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program został przeprowadzony pod nazwą Pilotaż Przemysł 4.0. Eksperci IAS Fundacja ALTUM udzielili wsparcia w przygotowywaniu tzw. mam drogowych Przemysłu 4.0 dla kilku firm, reprezentujące różne branże.

2020

Inauguracja Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, Fundacja Altum została partnerem Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland. Realizacja konkursu grantowego – stworzenie nowego modelu programu grantowego na zapotrzebowanie diagnostyczno-badawcze. Fundacja ALTUM Instytut Analiz wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowego są aktywnymi partnerami Miasta Poznań w inicjatywie 100 Intelligent Cities Challenge.

Rozwiń

21 września 2020 odbyła się inauguracja uroczysta Inauguracja Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W składzie pierwszej z szesnastu rad znaleźli się przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy.

Do WRPP powołany został m.in. Prezes Zarządu IAS Fundacji ALTUM Sławomir Malewski, który znalazł się również w prezydium Rady.
Po uroczystym wręczeniu powołań odbyła się debata na temat „Cyfrowa reorganizacja gospodarki odpowiedzią na wyzwania czasu pandemii”.

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości, które powstaną w całym kraju, będą inicjowały działania wspierające transformację cyfrową firm, wskazywały trendy technologiczne, zajmowały się potrzebami przedsiębiorców w zakresie rozwoju.

IAS Fundacja Altum jest od 2020 r. jednym z partnerów Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland. Celem współpracy Stron jest współtworzenie i świadczenie nowych usług  doradczych i wdrożeniowych Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland w oparciu o zasoby i kompetencje Stron oraz zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw.

Realizacja konkursu grantowego, którego celem było stworzenie nowego modelu programu grantowego na zapotrzebowanie diagnostyczno-badawcze, który zakłada swobodę w zakresie wyboru obszarów/tematów/priorytetów. Założeniem Konkursu jest wyjście od realnych potrzeb Wnioskodawców a nie konieczności wpisania ich wniosków aplikacyjnych w punktowane tematy/priorytety konkursowe, które wyznaczył wcześniej organizator. Konkurs sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. W konkursie zwyciężyła Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie SA, której idea badań na temat transformacji technologicznej w polskim sektorze firm przemysłowych, została następnie zaadoptowana do projektu badawczego przez zespół badawczy IAS Fundacja ALTUM.

Miasto Poznań zostało zakwalifikowane do inicjatywy 100 Intelligent Cities Challenge organizowanej przez Komisję Europejską. Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe są aktywnymi partnerami wspierającymi Miasto Poznań w inicjatywie ICC. To inicjatywa KE, która stanowi wyjątkową okazję dla rozwijających się miast UE, aby dołączyć do społeczności, która wykorzystuje zaawansowane technologie, aby poradzić sobie z kryzysem pandemicznym i odbudować swoje gospodarki, jednocześnie kierując je w kierunku zielonego inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Udział w działaniach pomoże miastom poprawić jakość życia i stworzyć nowe możliwości dla ich społeczności biznesowych.

2019

Współorganizacja pierwszej edycji StartUp Arena Poznań. Inauguracja nowego partnerskiego projektu Cyryl Club. Realizacja projektu rozwoju organizacji jako think tanku.

Rozwiń

W połowie grudnia 2019 wystartowała Startup Arena Poznań – pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Przemysłu Przyszłości i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju. Wydarzenie to otwiera nową przestrzeń nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Organizatorem projektu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, realizatorem Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Patronat nad wydarzeniem przyjęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerami wydarzenia są: Politechnika Poznańska, Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM, Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz ASTRA.

 

 Na początku grudnia 2019 r. zainaugurowana została działalność Cyryl Club – miejsca spotkań i współpracy poznańskich NGOsów. Liderem nowego projektu jest Stowarzyszenie PROJEKT POZNAŃ, a partnerami – inicjatorami są Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów, Instytut Poznański, Stowarzyszenie KOLIBER oraz Fundacja ALTUM. Tak, mamy już tabliczkę na drzwiach naszego wspólnego z partnerami gabinetu. Jesteśmy przekonani, że będzie to miejsce dobrej, efektywnej pracy i współpracy dla poznańskich organizacji pozarządowych, skupiających się w swojej działalności na promocji bliskich nam wspólnych ideałów. Projekt realizowany przez partnerskie NGOsy jest finansowany z funduszy Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2018.

Od jesieni 2019 r. Fundacja ALTUM działa w nowej odsłonie, pod marką Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM. Tak zdefiniowana nowa formuła działalności Fundacji jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby odbiorców, naszych partnerów oraz samego zespołu Fundacji. Impulsem do dokończenia zmian formuły działania Fundacji ALTUM był start w nowym konkursie dotacyjnym NIW-CRSO  „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich”. W ramach tego programu, w otwartym ogólnopolskim konkursie złożono 132 wnioski a Fundacja ALTUM została jednym z 25 beneficjentów, uzyskując dofinansowanie w wysokości 284 000 zł.

2018

Realizacja badania: „Jarocin Festiwal 2018 – badanie publiczności”. Początek prac nad nowym modelem działania Fundacji ALTUM jako think tanku.

Rozwiń

W latach 2018 – 2019 Fundacja ALTUM zdefiniowała na nowo swoją tożsamość instytucjonalną, określając się jako społeczny think tank: niezależne centrum analityczno-badawcze, ośrodek wymiany poglądów i kreowania strategii rozwoju.

Realizacja badania: „Jarocin Festiwal 2018 – badanie publiczności”. Projekt umożliwił poznanie ocen i oczekiwań uczestników festiwalu – tak istotnych z punktu widzenia zmiany jego formuły. Końcowy raport zawiera analizę porównawczą opinii łącznie 1157 uczestników festiwalu (edycje:18,17,14). Projekt finansowany ze środków Gminy Jarocin.

2017

Realizacja pionierskiego projektu „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości”.

Rozwiń

Realizacja pionierskiego projektu „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który jako pierwszy w Polsce pokazuje skale problemów zawodowych artystów pracujących w instytucjach kultury związanych z ich postępującym wiekiem.

Udział przedstawicieli Fundacji w konferencji „Senior artysta: poza afiszem”, która odbyła się 18 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu gdzie prezentowano wyniki badań. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele departamentów kultury z całej Polski oraz organizacji zrzeszających artystów i instytucji rządowych (m.in. ZASP, Instytut Muzyki i Tańca).

2016

Rozpoczęliśmy realizacje dwuletniego projektu badawczego „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Powstał raport z prac analityczno-badawczych „Pozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ofercie Poznania”.

Rozwiń

Rozpoczęliśmy realizacje dwuletniego projektu badawczego „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Projekt zdobył dofinansowanie ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Miasta Poznania, Fundacji Zakłady Kórnickie.

W kwietniu 2016 roku powstał raport z prac analityczno-badawczych „Pozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ofercie Poznania”. Obszary analizy: Tożsamość marki instytucji; Otoczenie społeczne; Rozwój publiczności; Kultura organizacyjna

Na początku kwietnia (4.04.2016 r.) na zaproszenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu przedstawiciel Fundacji prezentował wyniki badań w zakresie aktywności kulturalnej osób starszych podczas obrad Rady na temat „Dostępu do kultury poznańskich seniorów”. Z zaproszenia do dyskusji skorzystało bardzo liczne grono gości reprezentujących instytucje kultury (m.in. Teatry Polski, Nowy i Wielki; Biblioteki Uniwersytecką i Raczyńskich; Filharmonię; Centrum Kultury Zamek), Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Kultury, a także Radę Miasta Poznania. Podczas posiedzenia Rady obecny był także wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

2015

Kontynuacja działań w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”. Konsultacje społeczne w ramach programu „Centrum – Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu”. Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe”

Rozwiń

Kontynuacja działań w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”. Realizacja kampanii pro-frekwencyjnej (pod hasłem: „Wybierz się!”) oraz różnych form wsparcia nowo wybranych radnych w okresie po wyborach (szkolenia, asystent rady, podręcznik „VADEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta").

12 lutego 2015 r. Fundacja zorganizowała konferencję pod tytułem „Rady Osiedli w Poznaniu – 4 lata po reformie" w sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Fundacja realizowała na zlecenie Teatru Muzycznego w Poznaniu konsultacje społeczne w ramach programu „Centrum – Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu”. Projekt dotyczył przygotowywanego programu funkcjonalno-użytkowego (w kontekście analizy ekonomiczno-biznesowej) koncepcji planowanej nowej siedziby Teatru Muzycznego.

Fundacja Altum w drugiej połowie roku rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu badawczego „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe” realizowanego przez zespoły z kilku krajów na zlecenie Europejskiej Sieci Przemysłów Kreatywnych / European Creative Business Network – ECBN

2014

Realizacja projektu badawczego: „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”. Pierwszy etap projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”.

Rozwiń

Fundacja zrealizowała projekt badawczy „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych” inicjując debatę wśród środowisk opinio- i kulturotwórczych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego na temat kapitału społecznego seniorów i oferty społeczno-kulturalnej. Projekt został sfinansowany ze środków MKiDN, Gminy Jarocin, Miasta Poznania.

W czwartym kwartale miał miejsce pierwszy etap projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” w postaci badań opinii mieszkańców Poznania i radnych Rad Osiedli, których wyniki stały się punktem wyjścia do dalszych prac projektowych. Projekt finansowany ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji" oraz środków Miasta Poznania.

2013

Realizacja ogólnopolskiego konkursu z zakresu kreatywności technicznej pod tytułem „Lokomobila” (grant MKiDN). Promocja polskiego licealnego zespołu starupowego na międzynarodowym konkursie w Barcelonie. Organizacja cyklu publicznych debat pod tytułem „Debaty Poznańskie”.

Rozwiń

Realizacja pierwszego projektu Fundacji ALTUM. W ramach grantu z NCK zrealizowano ogólnopolski konkurs dla młodzieży z zakresu kreatywności technicznej pod tytułem „Lokomobila” (grant MKiDN). Gala finałowa I edycji konkursu połączona z warsztatami upowszechniania nauki i rozwoju kreatywności odbyła się na Politechnice Poznańskiej w grudniu 2013 (relacje medialne, w tym reportaż TVP) (2013).

Fundacja zrealizowała promocję projektu informatycznego (portalu e-learningowego), przygotowanego przez licealistów z Poznania oraz zorganizowała udział autorów projektu w finale międzynarodowego konkursu w Barcelonie.

Fundacja była współorganizatorem (w latach 2013 -2014) publicznych debat w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Debaty, relacjonowane przez lokalne media, dotyczyły różnych, nośnych tematów, w tym m. im.: na temat obecnej sytuacji demograficznej Polski, z ekspertami z Kancelarii Prezydenta RP, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum im. Adama Smitha, na temat tożsamości Europy i Europejczyków z udziałem polskich deputowanych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: Marka Jurka, Filipa Kaczmarka oraz Dariusza Lipińskiego. Debaty były organizowane we współpracy z 4 innymi NGOsami z terenu Poznania.

2012

W listopadzie tego roku, po zarejestrowaniu, Fundacja ALTUM rozpoczęła swoją działalność operacyjną.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?

    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe