OFERTA

Głównym profilem Fundacji ALTUM jest działalność o charakterze społecznego think tanku. Działania badawczo-analityczne Fundacji oraz wsparcie doradcze naszych zespołów eksperckich obejmują różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Dla naszych klientów przeprowadzamy analizy potencjału rozwojowego, przygotowujemy rekomendacje i projekty wdrożeń zmian: organizacyjnych, procesowych, produktowych i marketingowo – rynkowych.

Oferta Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM kierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych, administracji publicznej i samorządów oraz organizacji pozarządowych. Fundacja  prowadzi swoją działalność realizując zadania o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym a także międzynarodowym.

Badanie, monitorowanie i analiza danych: gospodarczych, technologicznych, społecznych i kulturowych. Szerokie spektrum analiz wewnętrznych: od analizy struktur i kultury organizacyjnej, poprzez analizę przebiegu procesów biznesowych, do skanowania stopnia dojrzałości technologicznej.

 • analiza przebiegu procesów biznesowych; 
 • analiza kultury organizacyjnej firmy (w tym modelu zarządzania, zwinności zarządzania, efektywności zespołów itp.);
 • analiza dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa (technologicznej);
 • analiza potencjału rozwoju innowacyjności procesowej i produktowej oraz zdolności adaptacji innowacji;
 • badania i analiza danych dotyczących otoczenia rynkowego, potencjału rozwojowego kategorii produktów i branż, odbiorców itp.;
 • badania społeczne i gospodarcze (w tym m. in.: tematyka rozwoju przedsiębiorczości, kondycji i wizerunku społecznego przedsiębiorców, rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, demografii, edukacji, polityki zatrudnienia i rozwoju rynku pracy, problematyki zatrudniania cudzoziemców, szkolnictwa zawodowego itp.)

Opracowywanie rekomendacji i projektów zmian kreujących rozwój i optymalizację działania dla firm, instytucji i organizacji oraz sektorów społeczno-gospodarczych. Udzielanie eksperckiego i managerskiego wsparcia we wdrożeniach przygotowanych projektów rozwoju.

 • optymalizacja procesów biznesowych, w kierunku większej efektywności i innowacyjności);
 • wsparcie eksperckie w kreowaniu strategii rozwoju organizacji;
 • opracowanie strategii i promocji marki (w tym m. in.: kreowanie wizerunku i branding, strategie sprzedaży i marketingu, strategie komunikacji, kreowanie employer branding itp.);
 • opracowanie rekomendacji dla wdrożeń innowacji i zmian organizacyjnych (np.: Mapa Drogowa Przemysłu 4.0, nowe modele biznesowe, nowe struktury, działy, zespoły);
 • przygotowanie wdrożeń zmian organizacyjnych (wprowadzanie modelu zarządzania projektami, budowanie zespołów, szkolenia, tutoring i mentoring);
 • wsparcie warsztatowe w kreowaniu nowych produktów, usług i działań komunikacyjnych (w tym w social media);
 • wsparcie w pozyskiwaniu dotacyjnych źródeł finansowania rozwoju;
 • szkolenia z szerokiego zakresu biznesowego i społecznego (np. zarządzania projektami, rozwoju kompetencji managerskich, kreatywności i innowacyjności, adaptacyjności zespołów, przeciwdziałania mobbingowi.
 • organizowanie wizyt studyjnych, seminariów z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli nauki

Pomoc w kreowaniu współpracy prorozwojowej między biznesem, nauką oraz sferą społeczną. Opracowywanie modeli biznesowych wykorzystujące innowacje technologiczne: procesowe i produktowe. Realne wsparcie w pozyskaniu finansowania projektów rozwojowych oraz nawiązywaniu aliansów rynkowych.

 • działalność brokerów innowacji – pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy biznesem a ośrodkami badawczo rozwojowymi i uczelniami;
 • wsparcie zespołów projektowych w rozwoju innowacyjnych rozwiązań i przedsiębiorczości (pomoc w kreowaniu startupów i pozyskiwania dla nich finansowania, rozwój projektów akceleracji);
 • wsparcie procesów transferu technologii (implementacja wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w sferze gospodarczej i społecznej);
 • organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, eventów, konferencji, programów dotyczących rozwojowi przedsiębiorczości, startupów, transferu technologii itp.

Wsparcie sfery społecznej i obszaru kultury. Eksperckie działania badawcze i generowanie na ich podstawie rekomendacji działań rozwojowych i interwencyjnych. Wspieranie projektów artystycznych oraz promujących dziedzictwo kulturowe.

 • organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, eventów i programów dotyczących rozwoju społecznego i kultury, promocji polskiego dziedzictwa kluturowego;
 • współorganizowanie i wspieranie projektów z obszaru kultury i sztuki (wystaw, warsztatów, koncertów, projektów artystycznych);
 • badania społeczne i obszaru kultury (w tym m. in.: tematyka rozwoju instytucji kultury i NGOs, dostępu i uczestnictwa w kulturze, przedsiębiorczości artystycznej i edukacji kulturalnej, rozwiązywania problemów społecznych, wykluczenia społecznego, edukacji, zatrudnienia, szkolnictwa artystycznego itp.)

Wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z różnych dziedzin jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.

Misja Fundacji

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?

  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe