Jak zdobyć pracę

Wsparcia organizacji poradniczych realizowane przez Fundację ALTUM w niniejszym pilotażu projektowym koncentruje uwagę odbiorców na specyfice poradnictwa zawodowego na rzecz osób dorosłych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. W związku z tym w ramach projektu udostępniono szkolenia i dostęp internetowy do treści i materiałów szkoleniowych, które zogniskowane są na zagadnieniach wprowadzających do poradnictwa zawodowego zorientowanego na klienta, co pozwoli na szybkie, kompletne i wielopłaszczyznowe zdiagnozowanie jego sytuacji, a więc uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji zawodowej w krótkim czasie. Wdrożenia takiego modelu poradnictwa wymaga umiejętność diagnozy osoby poszukującej pracy, co jest niezbędne przy analizie preferencji i predyspozycji zawodowych i obejmuje elementy diagnostyczne dotyczące sprecyzowania obszarów, takich jak praktyczne nabywanie umiejętności, świadomość mocnych i słabych stron, okazji i zagrożeń, ale też wartości, zainteresowania, antypreferencje. Uwzględniania wymaga motywacja osiągnięć, motywacja unikania niepowodzeń, jak też mechanizmy podejmowania decyzji i planowanie alternatywnych dróg rozwoju zawodowego.

Treści szkoleniowe obejmowały m.in. wykorzystywanie internetu jako kanału prowadzenia ogólnego poradnictwa zawodowego: profilowanie zawodowe (czyli prezentacja wymagań jakie stawiają pracodawcy w poszczególnych stanowiskach pracy w zawodach (w MŚP i rzemiośle); zakres obowiązków, czyli określenie zadań i zachowań koniecznych do pełnienia zawodu; priorytetyzacja wymagań; prowadzenie naboru z wykorzystaniem internetu; proces rekrutacyjny ze wskazaniem głównych narzędzi i metod; instruktaż jak przygotować proces rekrutacyjny – dobre praktyki; wprowadzenie do zagadnienia prawa pracy w rekrutacji. W tej sekcji udostępniamy treści i materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania poradnictwem wg modelu opracowanego w projekcie ALTUM i dedykowane dla organizacji pracodawców (MŚP i Rzemiosła) prowadzących poradnictwo zawodowe.