31 lipca 2023
Forma aktywności: ,

26 edycja raportu o stanie MŚP i debata na 2 lecie biura PARP w Poznaniu

Premiera 26. edycji „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” oraz 2 lata działalności Biura Regionalnego PARP w Poznaniu.

W poniedziałek 31 lipca w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona premierze raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie sektora MŚP oraz podsumowaniu dwóch lat działalności Biura Regionalnego PARP w Poznaniu. Spotkanie było poświęcone także wsparciu dla firm w zachodniej Polsce.

W konferencji wzięli udział Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja rozpoczęła się od przemówienia Jadwigi Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wiceminister w trakcie wystąpienia przywołała dane dotyczące przedsiębiorczości i aktywności firm z Polski Zachodniej. Przedstawiła również założenia działania Biura Regionalnego w Poznaniu i jego cele.

– Najnowszy raport PARP to dowód na to, że na terenie Polski Zachodniej, czyli województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego, z roku na rok działa coraz więcej firm z różnych branż. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wykazują się dużą aktywnością inwestycyjną, co świadczy też o ich znacznym potencjale rozwojowym. Bez wątpienia przyczyniła się do tego również prowadzona z powodzeniem już od ponad 2 lat działalność informacyjna i promocyjna Biura PARP w Poznaniu – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

W latach 2020–2021 na terenie Polski Zachodniej, na którym działa Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, najwięcej aktywnych przedsiębiorstw działało w Wielkopolsce. W 2021 r. na terenie województwa działało blisko 240 tysięcy firm, zatem o blisko 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Gości konferencji przywitał Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił dane z najnowszego „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Mówił także o wsparciu firm w Wielkopolsce oraz podsumował 2 lata działania Biura Regionalnego w Poznaniu.

– Firmy z Wielkopolski chętnie korzystały ze wsparcia udzielanego z Funduszy Europejskich oraz Norweskich w ramach konkursów koordynowanych przez PARP. Dzięki Programowi Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy pozyskali środki unijne na opracowanie i wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, wyjście na nowe rynki zagraniczne w tym udział w targach, sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego i jego wdrożenie. Wśród wybieranych konkursów pojawiły się: „Bony na innowacje dla MŚP”, „Badania na rynek” „Go to Brand” czy „Design dla przedsiębiorców”. Łącznie zawarto 1270 umów na prawie 715 mln zł – podkreślił Dariusz Budrowski.

– Biuro Regionalne w Poznaniu działa od 1 lipca 2021 r. na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego. Przez dwa lata działalności pracownicy Biura udzielili blisko 5,5 tys. konsultacji, w tym spotkali się z ponad 4 tysiącami osób, zarówno na spotkaniach indywidualnych, jak i na konferencjach, a prawie 1000 konsultacji odbyło się telefonicznie. Konsultacje prowadzone były także drogą mailową. Pracownicy wzięli udział w prawie 100 wydarzeniach skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, gdzie mogli bezpośrednio przekazywać informacje o możliwościach wsparcia, jakie były w dyspozycji Agencji – dodał prezes PARP.

Premiera „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”

Podczas konferencji odbyła się premiera „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Z najnowszej edycji raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że liczba przedsiębiorstw zwiększyła się o 4,2%, z nią także zatrudnienie oraz wynagrodzenia brutto. W 2021 r. liczba przedsiębiorstw w Polsce wzrosła do 2,4 mln. Warto dodać, że w analizowanym okresie liczba zarejestrowanych podmiotów (386 tys.) przewyższyła liczbę wykreślonych firm (221 tys.). Aż 99,8% firm obecnych na rynku zalicza się do sektora MŚP. Wśród nich najliczniejszą grupą (97,2%; 2,3 mln) są mikroprzedsiębiorstwa.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają gospodarkę, odpowiadając za 43,6% wartości krajowego PKB. Z danych GUS wynika, że na koniec 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało ponad 10,2 mln osób, czyli o ponad 230 tys. więcej niż rok wcześniej. Jest to także wynik wyższy niż w rekordowym 2019 r., kiedy to liczba pracujących w tym sektorze po raz pierwszy przekroczyła próg 10 mln osób.

Z raportu wynika także, że polskie firmy coraz śmielej podbijają zagraniczne rynki, co pokazuje wzrost eksportu aż o 23,6% rok do roku. Relacja eksportu wyrobów i usług do PKB systematycznie rośnie. W latach 2012-2021 r. zwiększyła się z 44,3% do 60,7%, a od 2016 r. przekracza 50%.

Przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 26. edycja „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” powstała na podstawie danych statystycznych przygotowanych na potrzeby Raportu przez GUS, danych publicznie dostępnych oraz wyników badań własnych PARP.

Więcej informacji w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”.

Dwa lata działalności Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Od 1 lipca 2021 r. Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu (BREP) wspiera swymi działaniami przedsiębiorców z terenu Polski Zachodniej. Głównymi przesłankami utworzenia Biura były: poznanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z regionu, możliwość bezpośredniej komunikacji i pogłębienie relacji z klientami PARP na poziomie lokalnym oraz zwiększenie świadomości lokalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP.

Do głównych nurtów działania BREP należy:

 • prowadzenie punktu informacyjnego na temat rozwiązań wdrażanych w ramach „dyrektywy UE nr 2019/1023 o restrukturyzacji i upadłości”;
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach. Jest to wsparcie dla przedsiębiorców mające na celu umożliwić podejmowanie działań minimalizujących skutki przejściowych trudności;
 • popularyzacja koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw poprzez udział w badaniach statystycznych oraz konferencjach poświęconych zielonej gospodarce;
 • współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Zachodniej;
 • organizacja spotkań konsultacyjno-informacyjnych i promocyjnych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie oferty PARP.

– Pracownicy Biura Regionalnego PARP w Poznaniu edukują i informują przedsiębiorców na temat „dyrektywy UE nr 2019/1023 o restrukturyzacji i upadłości” przeprowadzili w tym zakresie 4,5 tys. konsultacji. Z kolei w ramach projektu SWO udzielili blisko tysiąc konsultacji. W samym projekcie SWO zostało zawartych ponad 2,1 tys. umów na łączną kwotę wsparcia prawie 40 mln zł. Firmy te otrzymały dofinansowanie do usług rozwojowych takich jak: szkolenia, doradztwo czy mentoring. Ponadto Biuro popularyzuje zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego. W tym miesiącu PARP uruchomiła nowy serwis poświęcony GOZ i ochronie środowiska. Zamieszczane są tam artykuły oraz informacje dotyczące aktualnych naborów prowadzonych przez PARP oraz planowanych wydarzeń – powiedział Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Debata: „Jak wspierać biznes w regionie?”

W trakcie konferencji przeprowadzona została także debata „Jak wspierać biznes w regionie?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób powinno się wspierać przedsiębiorców oraz o działalności i zadaniach Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Uczestnicy debaty:

 • Moderator: Sławomir Malewski – członek zarządu Polskiej Izby Biznesu, prezes zarządu Fundacji ALTUM.
 • Jadwiga Emilewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Maciej Fliger – dyrektor Biura Regionalnego w Poznaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Andrzej Rosiek – dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców – Poznań, Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • Katarzyna Dworska – dyrektor Rozwoju Regionu w Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Magdalena Urbaniak – manager projektów inwestycyjnych w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska.

 

Tekst i fotografie, źródło: MRiPS

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe